w sprawie rozpatrzenia skargi

.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/25/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku

.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na lata 2011-2019

.

w sprawie uchwalenia  „Rocznego programu współpracy powiatu staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"

.

w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu Staszowskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starostwa Powiatowego w Staszowie na kadencję 2011-2014

.

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienie od usunięcia pojazdu

.