Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2022 roku poz. 1029) Starostwo Powiatowe informuje, że została wydana decyzja znak: B-II.6740.8.9.2022AP z dnia 03 czerwca 2022 roku dla EKOPLON Sp. z o.o. sp. k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów - dot. zmiany ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Sz-3/2016 znak: B.6740.91.2015.IIASz z dnia 20 stycznia 2016 roku, zmienioną decyzją Starosty Staszowskiego Nr Sz-58/2016 znak: B.6740.53.2016.IIASz z dnia 23 września  2016 roku - pozwolenia na budowę fermy brojlerów obejmującą: 9 budynków inwentarskich, magazyn słomy, budynek socjalny, budynek kotłowni, 18 silosów na paszę, zbiorniki na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornik przeciwpożarowy oraz niezbędne urządzenia budowlane i infrastrukturę techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.