Lp.

 Data zgłoszenia

 

 

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 

 Adres inwestycji

 

 

 Opis zamierzenia budowlanego

 

 Data wniesienia sprzeciwu

 

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

 

 Nr działki

 Ulica

 Miejscowość

1 05.01.2016r.  

PGE Dystrybucja S.A.

Oddział Rzeszów

Ul. 8-go Marca 8

35-065 Rzeszów
    Staszów Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-05.02.2016 r.
2 24.02.2016r.  

PGE Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A         20-340 Lublin
    Staszów Przebudowa istniejącej stacji transformatorowej wnętrzowej SN/nN 15/0,4kV „Staszów Poczta” wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej- nawiązaniami kablem ziemnym SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 757 w ramach inwestycji pn.: „Budowa stacji trafo 15/0,4 kV Staszów Poczta” w miejscowości Staszów.   Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu-04.05.2016 r.