Zakres działań audytora wewnętrznego


1. Audytor wewnętrzny działa na podstawie i w zakresie określonym ustawą o finansach publicznych oraz przepisami wydanymi na podstawie tej ustawy.
2. Audytor podlega bezpośrednio Staroście.
3. W szczególności do zadań audytora należy:
1) niezależne i obiektywne wspieranie Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze,
2) ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania audytu w Starostwie, w tym uprawnienia, kompetencje i zadania audytora określa odrębne zarządzenie.

.