Zakres działań Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu


1. Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu należą zadania związane z zarządzaniem oświatą w Powiecie, promowaniem i rozwijaniem działalności kulturalnej i sztuki oraz wspieraniem rozwoju i propagowaniem sportu.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) realizowanie zadań związanych z prowadzeniem publicznych szkół ponadgimnazjalnych, placówek kształcenia ustawicznego, kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, poradni psychologiczno – pedagogicznych, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
2) opiniowanie projektów planów finansowych szkół i placówek oświatowych na dany rok budżetowy pod względem zgodności z projektami organizacyjnymi,
3) prowadzenie bieżącego monitoringu i analiz realizacji planów finansowych szkół i placówek oświatowych,
4) analiza merytoryczna, opiniowanie i przedkładanie do zatwierdzenia projektów organizacyjnych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych na dany rok szkolny; przygotowanie odpowiednich analiz ekonomicznych,
5) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
6) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
7) kontrola przestrzegania prawa oświatowego oraz dyscypliny pracy, gospodarności w wydatkowaniu środków budżetowych , bhp w placówkach oświaty,
8) podejmowanie działań zapewniających odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne prowadzonych przez powiat placówek.
9) prowadzenie spraw związanych z powierzeniem stanowisk dyrektorów szkół i placówek oraz odwołaniem z tych stanowisk,
10) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych, nadawanie im uprawnień szkoły publicznej oraz ustalanie dotacji,
11) współpraca z wydziałem finansowym w sprawach podziału i naliczania subwencji oświatowej oraz dotacji dla każdej ze szkół i placówek,
12) realizacja zadań z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
13) wdrażanie nowych kierunków i specjalności kształcenia,
14) prowadzenie bazy danych oświatowych,
15) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
16) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
17) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
18) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
19) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
20) tworzenie warunków prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
21) współpraca ze związkami i stowarzyszeniami sportowymi w zakresie organizacji zawodów i imprez sportowych,
22) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju,
23) prowadzenie rejestru zabytków i dóbr kultury na terenie powiatu,
24) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz realizowanie innych zadań dod. ochrony zabytków nałożonych przepisami prawa.

.