Zakres działań Wydziału organizacji i nadzoru


1. Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należą zadania związane z obsługą organów Powiatu oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Starostwa, w szczególności w aspekcie organizacyjno-prawnym, technicznym i administracyjnym oraz kadrowym.
2. W szczególności do kompetencji wydziału należy:
1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania organów Powiatu, Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:
a) opracowywanie projektów aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania organów powiatu i Starostwa,
b) prowadzenie kontroli wydziałów i jednostek organizacyjnych powiatu,
c) prowadzenie księgi kontroli zewnętrznych, gromadzenie protokołów kontroli Starostwa i jednostek organizacyjnych dokonywanych przez podmioty zewnętrzne,
d) czuwanie nad przestrzeganiem w urzędzie dyscypliny pracy,
e) wdrażanie i nadzorowanie stosowania przepisów kancelaryjnych,
f) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,  prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków,
g) organizowanie zadań związanych z wyborami do Rady oraz referendum powiatowym.
h) wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów tzw. antykorupcyjnych, w szczególności prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym,
2) obsługa Rady i Zarządu, w tym:
a) przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych dla pracy Zarządu i Rady oraz jej komisji,
b) wykonywanie administracyjnej obsługi posiedzeń Zarządu, sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
c) wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,
d) przesyłanie uchwał Rady i Zarządu, według właściwości do organów nadzoru - Wojewody lub Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) obsługa kadrowa i płacowa pracowników Starostwa, w tym:
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa,
b) prowadzenie naboru na stanowiska urzędnicze zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,
c) prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z ocenianiem pracowników,
d) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
e) prowadzenie spraw socjalnych pracowników; prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
f) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzenie dokumentacji płacowej,
g) gospodarowanie etatami i analizowanie wykorzystania funduszu płac,
h) naliczanie wynagrodzeń, naliczanie, pobranie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
i) współdziałanie z Wydziałem Finansowym w planowaniu i realizacji wydatków osobowych,
j) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych pracowników,
4) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych, w szczególności:
a) prowadzenie archiwum zakładowego Starostwa i współpraca z Archiwum Państwowym,
b) prowadzenie obsługi sekretariatu i kancelaryjnej Starostwa ,
c) administrowanie budynkami i mieniem ruchomym Starostwa,
d) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym, konserwacją wyposażenia , oprawą wizualną urzędu, pieczęciami i obsługą tablic urzędowych, zabezpieczeniem łączności itp.
e) udzielanie informacji i wyjaśnień dot. zakresów zadań komórek organizacyjnych Starostwa oraz organów powiatu i in. informacji niezbędnych do sprawnej obsługi interesantów oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych udostępnianie do powszechnego wglądu Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i aktów prawa miejscowego.
5) wykonywanie zadań określonych w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

.