z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na opracowaniu audytu energetycznego ex-post dla projektu zrealizowanego przez Powiat Staszowski w partnerstwie z Gminą Połaniec  w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia – Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania w Starostwie Powiatowym w Staszowie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych

z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2020 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2020 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu dokonującego oceny merytorycznej i formalnej wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu

z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Niekurza, gmina Osiek, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 93 o pow. 0,3000 ha

z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok