z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych zrealizowanych w zadaniu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz obiektach edukacyjnych Powiatu Staszowskiego”w ramach projektu partnerskiego pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec ” współfinansowanego ze środków Umii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw wyłonienia Partnera Projektu

z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia laureata szczebla powiatowego w konkursie pn. „ Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku ”

z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690 ha

z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2019 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Staszowskiego