z dnia 24 września 2013 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”

z dnia 20 września 2013 roku w sprawie wprowadzenie regulaminów organizacyjnych komórek wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 12 września 2013 roku w sprawie ustalenia cen sprzedaży działek Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Staszów w obrębie Wola Osowa, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 21, 181, 224 i 456 o łącznej powierzchni 2,8700 ha.

z dnia 5 września 2013 roku

z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 r.

z dnia 4 września2013r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych polegającychna ,,Remoncie pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Staszowie -
Filia w Połańcu - likwidacja barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów
niepełnosprawnych", realizowanych zgodnie z Umową Nr BZP/7/PI/13 z dnia 10 lipca
2013r.

z dnia 8 sierpnia 2013 roku zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

z dnia 08 sierpnia 2013 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego

z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie przygotowania i uczestnictwa w wojewodzkim treningu
doskonalącym obieg informacji w przypadku awarii systemów elektroenergetycznych

z dnia 04 lipca 2013 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2013 r.