z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Staszowie przy ul. Wschodniej, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 5850

z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzona realizacja zadań dot. prowadzenia w 2019 r. w powiecie staszowskim punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego, usytuowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania członków zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne członków Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Staszowie”

z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego