Remont odcinka drogi powiatowej nr 0822T Słupiec – Tarnowce od km 10+070 do km 10+860.