Działając na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Starosta Staszowski podaje do publicznej wiadomości na okres 7 dni informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego.

Do sprzedaży przeznaczono nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w Połańcu, oznaczoną numerem działki 6073 o pow. 0,1012 ha, objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą nr KI1A/000044590/8.

Przetarg odbył się w dniu 13.12.2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Staszowie w wyznaczonym terminie tj. do dnia 07.12.2022 r. włącznie w wysokości 6500,00 zł ( słownie zł.: sześć tysięcy pięćset 00/100).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 65 000,00 zł. netto ( słownie zł.: sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która w terminie dokonała wpłaty wadium oraz przedstawiła podczas rejestracji uczestników przetargu dokument tożsamości, a także pełnomocnictwo współmałżonka upoważniające do odpłatnego nabycia przedmiotowej nieruchomości gruntowej do majątku wspólnego.

Brak osób niedopuszczonych.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosi 65650,00 zł. netto (słownie zł.: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100).
Cena nabycia po uwzględnieniu 23% podatku vat wynosi 80 749,50 zł brutto (słownie zł.: osiemdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć 50/100).

Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości to Państwo Małgorzata i Mariusz Fijałkowscy.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Informacja o wyniku przetargu Połaniec.pdf)Informacja o wyniku przetargu2022-12-15 11:16