STAROSTA STASZOWSKI

             działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)

odwołuje

             przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Moszyny, gmina Bogoria powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 301/2 o pow. 0,3100 ha wyznaczony na dzień 14 stycznia 2021 roku o godz. 12:40.

 

W trakcie prowadzonego postępowania Wójt Gminy Bogoria pismem z dnia 10.12.2020 r znak: IR.680.114.2020 poinformował, że Gmina Bogoria złożyła wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o stwierdzenie nabycia z dniem 1 lipca 2000 roku na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2243) prawa własności przedmiotowej nieruchomości.

Informacje o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz Urzędu Gminy w Bogorii oraz umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Staszowie ul. Piłsudskiego 7, pokój A6 (parter), tel. (015) 866 50 24.