Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Szydłów ul. Rynek 2; 28-225 Szydłów postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 21.01.2014 roku znak: OŚ.6341.44.2014.IIIB tj. pkt II.C. dotyczącego ujęcia Rudki i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych  z ujęcia Rudki na cele pitne i potrzeby gospodarcze.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 19 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Janusza Skotnickiego ul. Kielecka 36; 28–225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2312/2 w miejscowości Szydłów, gmina Szydłów.

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 70 cm, głębokość 1,0 m nachylenie skarp 1;1,5 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na wykonaniu przepustu z rur betonowych o średnicy 80 cm, długości 6,5 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1206 w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w km  11+ 077 w miejscowości Wiązownica Duża na działkę nr  ewidencyjny 1055/1. Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 184,90 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 184,85 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego – przebudowanego odcinka rowu:
  N:50°33ۥ 51.01” oraz    E: 21°20ۥ. 12.89”

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 0780T po jej północnej stronie w związku z planowaną budową przepustu tymczasowego Ø 400 mm o długości 15 m pod tymczasowym utwardzeniem terenu DZ13 w msc. Jurkowice w ramach inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej Bogoria”    

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Ewy Ptak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40; 28-200 Staszów na wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjnego zakładu krawieckiego” na działkach o numerach ewidencyjnych: 6019/10 i 6019/16 w miejscowości Staszów, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie.
Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej Staszowskiej.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 07 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prawego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 757 w związku z planowaną budową przepustu tymczasowego Ø 400 mm pod projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym w m. Gorzków w ramach inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej Bogoria”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 12 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi z gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Połaniec o RLM = 12 109, zlokalizowanej w miejscowości Łęg, gm. Połaniec istniejącym wylotem kanalizacyjnym w lewym brzegu rzeki Czarna Staszowska w km 1+400 jej biegu, w ilości:

 

Qmax h = 195 m3/h

Qśr d = 1800 m3/d

Qmax r = 854 100 m3/r.

 

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 13 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku z wniosku Państwa Urszuli i Sławomira Bieleckich, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego wolnostojącego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Rytwiany, gm. Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 241/9, obręb Rytwiany.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 02 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1)       udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. ul. Krakowska 51; 28-200 Staszów na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z  terenu Zajezdni PKS przy ul. Krakowskiej 51 w Staszowie istniejącą kanalizacją deszczową do ziemi tj. rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 757 w ilości;

 

            Qmaxh          =  0,11 m3/h

            Qśrd              =  1,96 m3/d

            Qmax roczne = 470.49 m3/rok 

 

              o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

              -  zawiesina ogólna  - 100 mg/l

               -  węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

 

2)      wygaszenie z urzędu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24 stycznia 2006 roku znak: OŚ.III.KH-6223/28/05 udzielonego Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Spółka  z o.o. w Staszowie ul. Krakowska 51; 28-200 Staszów na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu Zajezdni PKS za pomocą kolektora ściekowego kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż ul. Krakowskiej do rowu przydrożnego w ilości 300 l/s o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

     -  zawiesina ogólna  - 100 mg/l

     -  węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

 

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 02 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Jolanty i Mirosława Jabłońskich postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Wymysłów, gm. Połaniec realizowanej na działce nr ewid. 93/1, obręb Rudniki.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 września 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Józefa Sikora zam. Wola Żyzna 72; 28–225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 41 w m. Wola Żyzna, gmina Szydłów 

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 04 sierpnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Kopalń Dolomitu S.A. w Sandomierzu w sprawie wygaszenia decyzji znak: OŚ.6341.8.2012.IIIB z dnia 25 kwietnia 2012 roku udzielającej Kopalniom Dolomitu S.A. w Sandomierzu ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (rowu bez nazwy) oczyszczonych ścieków z biologicznej oczyszczalni ścieków Kopalni Jurkowice , gmina Bogoria

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 07 września 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Małgorzaty i Grzegorza Wątroba postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego do celów rekreacji o powierzchni 672 m2, zlokalizowanego na działce nr ewid. 5221/10, obręb Połaniec gm. Połaniec. Współrzędne geograficzne stawu:

A – N: 50o 26' 5,57”, E: 21o16'21,14"

B – N: 50o26'4,62", E: 21o16'20,67"

C – N: 50o26’4,44", E: 21o16'21,57"

D – N: 50o26'5,36", E: 21o16'22,02".

 

w dniu 30 lipca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Glibowskiego zamieszkałego Łopatno 2a; 27-570 Iwaniska w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 50 cm, głębokość 1,20 cm nachylenie skarp 1;1 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na wykonaniu przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm, długości 6,0 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 378/1 w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów-Staszów w km  29+ 811 strona prawa w m. Sztombergi na działkę nr  ewidencyjny 380/9. 

Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 229,26 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 229,20 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego – przebudowanego odcinka rowu:

  N:50°36ۥ 33.3” oraz    E: 21°12ۥ. 9.75”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 29 lipca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj.  rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 0,4 m, głębokość 0,7 m nachylenie skarp 1;1,5 poprzez wbudowanie przepustu o średnicy 40 cm, długości 13,50 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 80 w miejscowości Wiązownica Mała, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna-Grobla w miejscowości Wiązownica Mała na działki 132/1, 133/1. Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 219,03 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 218,90 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego:
  N: 50°35’15.9”   E: 21° 21’14.31”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję, że w dniu 20 lipca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o. Oddział w Tanowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz, w imieniu której działa pełnomocnik p. Piotra Trych, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią gazową średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 dn 225 w km 3+650 cieku wodnego - Potok Koniemłocki w miejscowości Święcica (działka nr 913, obręb Święcica). Przejście zostanie wykonane w rurze osłonowej PE100 SDR 17,6 dn 315 o długości L=12,0 m na głębokości około 1,2 m pod dnem cieku Potok Koniemłocki, licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej. Prace budowlane będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia skarp koryta rzeki.

Współrzędne geograficzne miejsca przekroczenia Potoku Koniemłockiego:

N:50°30’26”  E:21°8’9”

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) informuję, że w dniu 26 czerwca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
-przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0823T w miejscowości Łubnice, na dz. nr ewid. 431, obręb Łubnice, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 600 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-5 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 282/2, obręb Łubnice;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0105T w miejscowości Wilkowa, na dz. nr ewid. 343, obręb Wilkowa, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-20 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 343, obręb Wilkowa;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi gminnej (dz. nr ewid. 326, obręb Góra) w miejscowości Góra, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-21 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 219, obręb Góra. Przepust zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 218 i 219, obręb Góra;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi gminnej (dz. nr ewid. 109/1, obręb Orzelec Duży) w miejscowości Orzelec Duży, obręb Orzelec Duży, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 600 mm i dł. 11 mb pod zjazdem do przepompowni P-24 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 112/1, obręb Orzelec Duży. Przepust zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 112/1 w m. Orzelec Duży.

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13; 28-210 Bogoria w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego  znak : OŚ.6341.19.2012.IIIB z dnia 08.02.201`3 roku w części dotyczącej  wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Bogorii  oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku bez nazwy z oczyszczalni ścieków w Bogorii, gmina Bogoria w ilości:

Qmaxh = 40 m3/h,  Qśrd = 600 m3/d,  Qmax r. = 219 000 m3/rok

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Elżbiety Pieniążek-Kula i Wojciecha Kula postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego ziemnego usytuowanego wzdłuż południowej strony drogi gminnej polegającą na wbudowaniu przepustu z rur betonowych o średnicy DN 400 mm i długości 8,0 mb pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej na działkę nr ewid. 114/3 w miejscowości Zdzieci Nowe, gm. Połaniec.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14 maja 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pp. Edyty i Piotra Pargieła zam. Mucharzew 28; 28-221 Osiek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego (poprzez wykonanie przepustu o średnicy  ø 50 cm na długości 7,50 m) zlokalizowanego na działce o nr ewid. 390 w miejscowości Mucharzew, gm. Osiek, w związku z budową projektowanego zjazdu z drogi powiatowej nr 0818T Wiśniówka – Niekrasów w m. Mucharzew w km 6+020  na działkę  nr ewid. 250 należącą do inwestorów.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję, że w dniu 12 maja 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu południowej części miasta Połańca za pomocą istniejącego systemu kanalizacyjnego zakończonego wylotami:
-  W1 przy ul. Zrębińskiej usytuowanym na działce nr ewid. 5243 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 4+010;
-  W2 przy ul. 11-go Listopada usytuowanym na działce nr ewid. 3962/1 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 3+930;
-  W3 przy ul. Partyzantów usytuowanym na działce nr ewid. 5559 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 3+510;
-  W4 przy ul. Mieleckiej usytuowanym na działce nr ewid. 172/2 obręb Połaniec do rzeki Czarna Staszowska w km 1+710.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 03 kwietnia 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Łubnice postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech przejść projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej (rurociągiem grawitacyjnym) pod:
- dnem koryta cieku Struga Beszowska w km 2+285 w miejscowości Łubnice, gm. Łubnice, (dz. nr ew. 463/1 obręb Gace Słupieckie) – R1;
- dnem koryta cieku Struga Beszowska w km 3+090 w miejscowości Łubnice gm. Łubnice (dz. nr ew. 463/1 obręb Łubnice) – R2;
- dnem koryta rzeki Struga Beszowska w miejscowości Łubnice gm. Łubnice (dz. nr ew. 196 obręb Łubnice) – R3,
metodą przewiertu sterowanego.

Współrzędne geograficzne przekroczenia cieku Struga Beszowska (R1)
N:50°23’54.10”, E:21°9’55.29”.
Współrzędne geograficzne przekroczenia cieku Struga Beszowska (R2):
N:50°23’58.11”, E:21°9’18.61”.
Współrzędne geograficzne przekroczenia cieku Struga Beszowska (R3):
N:50°24’39.84”, E:21°8’34.63”.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 31 marca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Województwa Świętokrzyskiego – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bogusław Penkszyk, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią telekomunikacyjną (telekomunikacyjnym rurociągiem kablowym) pod dnem koryta rzeki Struga Strzelecka w km 6+266 w miejscowości Strzelce na działce nr 865 obręb Strzelce gm. Oleśnica, metodą przewiertu sterowanego rurą RHDPEp 140/8, dł. 36 m., wykonanego na głębokości min. 1,2 m. pod przepustem w pasie drogi wojewódzkiej nr 757 (dz. nr 500, obręb Strzelce).

Współrzędne geograficzne przekroczenia rzeki Struga Strzelecka
N:50°28’35.40”, E:21°02’21.40”.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 marca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4; 02-337 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16A; 33-100 Tarnów reprezentowanego przez pełnomocnika p. Dariusza Wojdan Wiertconsulting Sp. z o.o. ul. Trzebiatowska 29A; 60-432 Poznań na wykonanie przejścia odcinkiem gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 6.0 MPa relacji Sandomierz-Grzybów pod dnem rzeki Desta w miejscowości Maleniec ( działka nr 5551). Przejście zostanie wykonane w rurze osłonowej DN400 na głębokości około 2,00 m poniżej dna rzeki Desta, licząc od wierzchu rury osłonowej do nierozmywanego dna rzeki. Prace budowlane będą prowadzone metodą bezwykopową, bez naruszenia skarp koryta rzeki.

Współrzędne geograficzne przekroczenia:
 
- Desta:  brzeg prawy N - 50°34’ 56,739” E - 21° 10’ 10,039”
               brzeg lewy  N - 50°34’ 56,844”  E - 21° 10’ 10,339”

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 23 lutego 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Jana Siwulskiego zam. Grabki Duże; 28 – 225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej
S-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1586/4 w m. Szydłów, gmina Szydłów
w ilości:
Qmaxh =  9,8 m3/h,  Qśrd = 70 m3/d,  Qmax r. = 7000 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 04 marca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pp. Edyty i Zbigniewa Grochowskich ul. Urocza 45; 28 – 225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej G-2 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2304 w m. Szydłów, gmina Szydłów w ilości:
Qmaxh =  9,9 m3/h, 
Qśrd = 70 m3/d, 
Qmax r. = 7000 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 21 stycznia 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Jacka Szymańskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawów karpiowych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewid. 1115/3, 1115/4, 1115/5, 1115/6, 1141, 1174/2, 1174/3, 1174/4, 1174/5, 1174/7, 1174/8, 1174/11, 1115/14, położonych w miejscowości Oleśnica, na:
1.    Szczególne korzystanie z wód w zakresie:
a)    Piętrzenia wody cieku Struga Oleśnica w km 7+430 za pomocą istniejącego mnicha głównego do rzędnej NPP 186,00 m. n.p.m.;
b)    Poboru wody z w/w piętrzenia dla potrzeb stawów rybnych o łącznej powierzchni 20,9 ha w ilości:
Qmax.h. = 146,2 m3/h
Qśr.d. = 1631 m3/d
Qmax.r. = 595363 m3/rok.
c)    Zrzutu wody ze stawów w ilości:
Qmax.h. = 197,28 m3/h
Qśr.d. = 1204,3 m3/d
Qmax.r. = 439562 m3/rok.
d)    Odprowadzanie wody z istniejącego rowu R-18 i działu drenarskiego Nr 72 i Nr 73 do kanału ulgi za pomocą projektowanego syfonu pod Strugą Oleśnicką w km 8+385.
2.    Wykonanie urządzeń wodnych:
a.     Budowę 2 stawów o łącznej powierzchni F = 1,20 ha:
a)    staw Nr 10, F = 1,13 ha, zlokalizowany na działce nr ewid. 1115/14, współrzędne geograficzne stawu: narożnik wschodni przy Strudze Oleśnickiej N 50°26’22.05” E 21°2’17.04”, narożnik zachodni przy kanale ulgi N 50°26’26.99” E 21°2’31.23”.
b)    staw Nr 11,  F = 0,07 ha, zlokalizowany na działce nr ewid. 1174/8,  współrzędne geograficzne stawu – narożnik wschodnio-południowy N 50°26’28.43” E 21°2’16.72”. wraz z groblami i urządzeniami towarzyszącymi służącymi do poboru oraz odprowadzania wody.
b.     Przebudowę istniejących stawów Nr 9, Nr 8, Nr 5 polegającą na likwidacji utworzonych nasypów (grobli) zmniejszających powierzchnię lustra wody oraz ukształtowaniu przekroju poprzecznego i rzędnych wierzchu grobli. Wyrównanie linii brzegowych na stawach Nr 4 do Nr 8. Łączna powierzchnia lustra wody zwiększy się o 3,65 ha.
c.     Budowę kanału obiegowego dł. 1230 mb, szerokość dna 2,0 m, zlokalizowanego od południowej strony kompleksu stawowego. Wlot do kanału ulgi ze Strugi Oleśnickiej w km 1+230 za pomocą przewału Nr 4.
Współrzędne geograficzne:
-wlotu kanału ze Strugi Oleśnickiej N 50°26’22.27” E 21°2’16.42”
-wylotu kanału do Strugi Oleśnickiej N 50°26’44.12” E 21°3’2.04”.
d.     Modernizację istniejących i budowę nowych grobli stawowych dostosowanych do założonych poziomów zwierciadła wody w stawach przyjmując minimalną szerokość korony B = 3,0 m.
Na groblach zaprojektowano przewały dla przepuszczenia wody powodziowej:
a)    Przewał Nr 1 usytuowany na grobli „C” współrzędne geograficzne N 50026’26.91”  E 2102’13.09”
b)    Przewał Nr 2 usytuowany na groblach „C” i „B-C”, współrzędne geograficzne  N 50026’28.71”  E 210 2’22.63”;
c)    Przewał Nr 3 usytuowany na groblach „I” i „D”, współrzędne geograficzne N 50026’35.66”  E 210 2’32.26”;
d)    Przewał Nr 4 usytuowany na wlocie ze Strugi Oleśnickiej do kanału obiegowego, współrzędne geograficzne N 50026’22.14”  E 210 2’16.64”.
e.     Budowę przepustów na Strudze Oleśnickiej:
a)    Przebudowę przepust Nr 3 w km 8+194 Strugi zlokalizowanego na współrzędnych geograficznych N 50026’27.12” E 2102’26.27”.
b)    Przebudowę przepust Nr 5 w km 7+870 Strugi zlokalizowanego na współrzędnych geograficznych N 50026’34.96”E 2102’33.65”.
c)    Budowę ujęcia wody ze Strugi Oleśnickiej w km 8+380 za pomocą rurociągu Φ 300 mm, w celu niezależnego przeprowadzenia przepływu Qn = 23 l/s. Współrzędne ujęcia N 50026’23.13” E 2102’16.71”.
f.     Budowę wylotu rurociągu PCV-N, Φ 110 mm umożliwiającego odprowadzenie wody z sączka drenarskiego zlokalizowanego w narożniku stawu Nr 4 do Strugi Oleśnickiej w km 7+419. Współrzędne geograficzne:
-wlotu istniejącego sączka drenarskiego N 50026’45.53” E 2102’51.16”;
- wylotu w km 7+419 Strugi Oleśnickiej N 50026’41.67” E 2102’54.06”.
g.     Budowę  3 szt. mnichów:
a)    Mnich 1A o zlokalizowany na stawie Nr 10, współrzędne geograficzne mnicha N 50026’22.27” E 2102’17.41”;
b)    Mnich 2A zlokalizowany na stawie Nr 10, współrzędne geograficzne mnicha N 50026’27.56” E 2102’30.65”;
c)    Mnich Φ 20 cm, zlokalizowany na stawie Nr 11, współrzędne geograficzne mnicha N 50026’28.35” E 2102’17.33”.
d)     Budowę syfonu pod Strugą Oleśnicką w km 8+385, współrzędne geograficzne syfonu N 50026’22.49” E 2102’16.69” służącego do odprowadzania wody z istniejącego rowu R-18 i działu drenarskiego Nr 72 i Nr 73 do kanału obiegowego.
h.     Budowę/przebudowę wylotów drenarskich:
a)    W-4 z działu drenarskiego Nr 4 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’21,71”  E 21°2’17,18”
b)    W-5 z działu drenarskiego Nr 5 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’22,79”  E 21°2’24,41” 
c)    1W-s z sączka drenarskiego S-1 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’22,98”  E 21°2’25,49” 
d)    2W-s z sączka drenarskiego S-2 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’24,33”  E 21°2’26,49” 
e)    3W-s z sączka drenarskiego S-3 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’37,33”  E 21°2’52,68” 
f)    W-28 z działu drenarskiego Nr 28 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’37,14”  E 21°2’53,48” 
g)    W-29 z działu drenarskiego Nr 29 do kanału obiegowego
-współrzędne geograficzne N 50°26’39,99”  E 21°2’57,42” 
h)    W-8 z działu drenarskiego Nr 8 do stawu Nr 8
-współrzędne geograficzne N 50°26’36,28”  E 21°2’27,07” 
i)    W-6 z działu drenarskiego Nr 6 do stawu Nr 8
-współrzędne geograficzne N 50°26’33,17”  E 21°2’21,16” 
j)    W-71A  z działu drenarskiego Nr 71 do stawu Nr 11
-współrzędne geograficzne N 50°26’28,96”  E 21°2’13,27” 
k)    W-71B z działu drenarskiego Nr 71 do stawu Nr 9
-współrzędne geograficzne N 50°26’27,84”  E 21°2’14,43” 
l)      W-72 z działu drenarskiego Nr 72 do rowu R-18
-współrzędne geograficzne N 50°26’24,22”  E 21°2’13,40” 
m)    W-73 z działu drenarskiego Nr 73 do rowu R-18
-współrzędne geograficzne N 50°26’24,20”  E 21°2’13,54”.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję że w dniu 21 stycznia 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Michała Podsiadło postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Wykonanie urządzeń wodnych tj. stawu ziemnego częściowo ogroblowanego o powierzchni całkowitej 1,4 ha zlokalizowanego na działkach nr ewid. 452, 456 i 460, obręb ewidencyjny Beszowa, gm. Łubnice wraz z urządzeniami towarzyszącymi związanymi z nim funkcjonalnie tj. mnichem zasilającym i mnichem spustowym.
Współrzędne geograficzne projektowanego stawu:
A - N:50°24’55,72”;  E: 21°6’53,33”
B - N:50°24’55.93”;  E:21°6’51,03”
C - N:50°24’56,93”;  E: 21°6’49,64”
D - N:50°24’57,15”;  E: 21°6’46,75”
E - N:50°24’55,06”;  E: 21°6’45,51”
F - N:50°24’51,82”;  E: 21°6’50,9”.
współrzędne geograficzne mnicha zasilającego - N:50°24’56.12”;  E: 21°6’51,14”
współrzędne geograficzne mnicha spustowego - N: 50°24’51.82”;  E: 21°6’50,9”.
2. Szczególne korzystanie z wód w zakresie:
Poboru wód powierzchniowych z cieku od Beszowej dla potrzeb napełniania i eksploatacji stawu ziemnego hodowlanego o powierzchni lustra wody 1,32 ha, pojemność 26400 m3, w ilości:
Qmax. h = 28,22 m3/h
Qśr. d = 224,64 m3/d
Qmax.r. = 55036,8 m3/r.
Zrzutu wody ze stawu do cieku od Beszowej w ilości 36864 m3 w rozliczeniu rocznym, w tym zrzutu w okresie 1.XI – 15.XII w ilości 26400 m3.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 21 stycznia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego  na:
1. Wykonanie stawu  rekreacyjnego oraz urządzeń służących do poboru i odprowadzenia wody na działce o nr ewid. 225 położonej w m. Mostki oraz na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 396 położonych w m. Sztombergi, gmina Staszów o parametrach:
- powierzchnia 784 m2 i pojemności 1 024 m3
- NPP 211,70 m n.p.m.
- rzędna dna 208,8 m n.p.m.
- powierzchnia lustra wody 630 m2
- kubatura wykopów pod staw 1 247 m3 , nachylenie skarp 1:2 przy średniej głębokości 2,9 m
2. Wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, rura PCV Ø110 mm, długości 28,5 m. Wlot na lewym brzegu rzeki Kacanka w km 20+762.
Rzędna wlotu 211,50 m n. p. m. rzędna wylotu 211,40 m n. p. m. zawór zamykający na wlocie do stawu w km rurociągu 0+0257
3. Wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę, rura PCV Ø110 mm, długości 66 m. Wlot na lewym brzegu rzeki Kacanka w km 20+750.
Rzędna wlotu 211,30 m n. p. m. rzędna wylotu 211,10 m n. p. m. zawór zamykający na wylocie ze stawu w km rurociągu 0+0072
4. Wykonanie umocnienia brzegu i dna rzeki Kacanka w rejonie wlotu gabionami 1mx1mx0,3m w km 20+761 do 20 763 ( 1m poniżej i powyżej wlotu).
5. Wykonanie umocnienia brzegu i dna rzeki Kacanka w rejonie wylotu gabionami 1mx1mx0,3m w km 20+749 do 20 751 ( 1m poniżej i powyżej wylotu).
6. Pobór wody na uzupełnienie strat na parowanie (przyjęto straty w lipcu) w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h =2,099 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d    =0,04976 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r.=435,5904 m3 /r
7. Pobór zwrotny na wymianę wody w stawie w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h =3,6 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d    =86,4 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r.=31 536 m3 /r
8. Utrzymanie wody na rzędnej 211,70 m n.p.m.
9. Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:
            - środek stawu          N : 50°36ۥ.42,58” oraz    E: 21°12ۥ45,63”
            - wlot rurociągu na lewym brzegu Kacanki    N : 50°36ۥ.41,12” oraz    E: 21°12ۥ44,42”
            - wylot rurociągu na lewym brzegu Kacanki  N : 50°36ۥ.40,8”   oraz    E: 21°12ۥ44,97”

 

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak: Nk-mw-48-64/13 z dnia 08 maja 2014  dotyczące cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Staszowskiego z dnia 27 lutego 2007 roku znak: OŚ.III-6223/1/07 dla Zespołu Pałacowego Spółka z o.o. w Kurozwękach, po uchyleniu i  przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku znak: OŚ.6341.7.2014.IIIA odmawiającej cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Staszowskiego z dnia 27 lutego 2007 roku znak: OŚ.III-6223/1/07 dla Zespołu Pałacowego Spółka z o. o. w Kurozwękach, ul. Zamkowa 3; 28-200 Staszów.

w dniu 09 grudnia 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku Hurtowni WOD-KAN BEL-POL Leszek Belusiak ul. Krakowska 47a; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowości Staszów ul. Krakowska, gmina Staszów o parametrach: szerokość w dnie 0,4 m, głębokość 1,4 m nachylenie skarp 1;0,93 poprzez zabudowę rowu w rów kryty  z rur betonowych o przekroju kołowym średnicy 60 cm, długości 46,7 m zlokalizowanego na działkach nr ewid. 5981/56, 5981/6 i 5981/57
 
Rzędna rowu krytego (wlot) wynosić będzie 197,75 m n.p.m.
R rzędna  rowu krytego(wylot) wynosić będzie 197,28 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego:
 -  wlot   N: 50°33ۥ.8,14” oraz    E: 21°9ۥ17,07”
 - wylot  N: 50°33ۥ.6,68” oraz    E: 21°9ۥ17,57”

w dniu 09 grudnia 2014 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Hurtowni WOD-KAN BEL-POL Leszek Belusiak ul. Krakowska 47a; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 0,4 m, głębokość 1,4 m nachylenie skarp 1;0,93 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na  wykonaniu przepustu o średnicy 0,6 m, długości 7,5 m, w związku z budową zjazdu indywidualnegoz drogi wojewódzkiej nr 757 na działki nr ewid. 5981/56, 5981/60 w miejscowości Staszów ul. Krakowska, gmina Staszów.
Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 197,79 m n.p.m.
Rzędna wylotu wynosić będzie 197,71m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego: N 50°33ۥ9” oraz E 21°9ۥ17”.