zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne  na  wniosek p. p. Edyty i Janusza Motyl ul. Kolejowa 104; 28-200 Staszów  w zakresie:

1. Budowy budynku gospodarczego na działce nr ewidencyjny 3251/3 i 3252/3 o wymiarach  
    ok. 7 x 12 m i kubaturze 310 m3 (z dachem dwuspadowym) w zakresie:
- wykonania fundamentów żelbetowych,
- wykonania ścian z bloczków ceramicznych,
- wykonania stropu żelbetowego,
- wykonania konstrukcji dachowej drewnianej,
- pokrycia dachu blachą.
2.Wykonania utwardzenia terenu pod dojścia i dojazdy z kostki betonowej o powierzchni  
    ok.150 m2

Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscowości Staszów, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 17 maja 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Marcina Prasałek, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec-Tarnowce w km 1+924, w miejscowości Ruszcza polegającej na wbudowaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 5,0 mb pod projektowanym zjazdem indywidualnym na dz. nr ewid. 222/4, obręb Ruszcza, gm. Połaniec.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne na wniosek p. p. Agaty i Marka Stachurskich ul. Kolejowa 106 C; 28-200 Staszów w zakresie:

1. Budowy budynku gospodarczego na działce nr ewidencyjny 3254/10 o powierzchni
     96,00 m2 i kubaturze 555,72 m2 w zakresie:

- wykonania wykopów pod fundamenty,

- wykonania fundamentów,

- wykonania izolacji pionowej i poziomej,

- wykonania ścian konstrukcyjnych i działowych,

- wykonania stropu,

- wykonania więźby dachowej i pokrycia dachowego,

- montażu stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonania elewacji budynku,

- wykonania robót wykończeniowych,

2. Montażu i demontażu rusztowań.

3. Wykonania przyłącza energii elektrycznej ze skrzynki w linii ogrodzenia na dz. nr 3254/10.

4.Wykonania przyłącza wody na dz.nr 3254/10.

5. Wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącego zbiornika

   na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na dz.nr 3254/11.

6.Wykonania utwardzenia terenu pod dojścia i dojazdy o powierzchni 63,00 m2 .

7. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu dla wykonania powyższych  

prac.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne wszczęte na  wniosek p. Pawła Bandziarowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: KOLOR Hurtownia Farb i Lakierów, ul. Towarowa 26; 28-200 Staszów  w zakresie:
-  budowy hali namiotowej nr 1 o wymiarach 30 m x 20 m, wysokość 7,14 m
-  budowy hali namiotowej  nr 2 o wymiarach 33,5 m x 6 m, wysokość 3,70 m
- wykonanie przyłącza elektrycznego do hal,
- składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu dla wykonania powyższych prac.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 24 marca 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Tomasza Darowskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie biektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami zewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany realizowanej na działkach nr ewid. 1022/3 i 1022/4 obręb Kłoda.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 18 marca 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Doroty i Jerzego Gwizdowskich, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rytwiany, gm. Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 1846 obręb Rytwiany.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09 lutego 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13; 28-210 Bogoria w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z „rozbudową i dobudową świetlicy wiejskiej na terenie działek nr ewid. 416/2 i 417/2 w miejscowości  Szczeglice gm. Bogoria ” w zakresie:

1.      Rozbiórki istniejącego zbiornika przeciwpożarowego,

2.      Budowy przepustu drogowego z rur betonowych o długości 25 m,

3.      Budowy w miejscu likwidowanego zbiornika drenażu odwadniającego z rur drenarskich o łącznej długości 72 m,

4.      Budowy przy budynku świetlicy drenażu odwadniającego z rur drenarskich o długości 60 m,

5.      Wprowadzania wód drenażowych do istniejącego rowu.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 21 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Piotra Dańko ul. Bolesława Wstydliwego 14, 31-710 Kraków działającego przez pełnomocnika p. Marcina Dziedzic ul. Wąska 4, 28-236 Rytwiany w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących ze szczelnych nawierzchni:
- obszarów dystrybucji  i spustu paliw, dróg i parkingów (Q1),
- powierzchni dachów budynków i zadaszeń (Q2),
na terenie stacji paliw  w Osieku do ziemi za pomocą istniejących studni chłonnych zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 2261/3 i 2262/3 obręb Osiek.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 1 lutego 2016 roku zostało wszczęte z wniosku postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego z przeznaczeniem na narzędzia, sprzęt ogrodniczy i rolniczy, w miejscowości Wymysłów, gm. Połaniec realizowanej na działce nr ewid. 91/3, obręb 7 Rudniki.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 22 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Krzysztofa Chmielewskiego ul. Urocza 28; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 2384/2 w m. Szydłów, gmina Szydłów.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Pawła Gardyńskiego ul. Solecka 5; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnychz utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 33 w m. Jabłonica, gmina Szydłów

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 11 stycznia 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Joanny i Leszka Misiak postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rytwiany, gm. Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 369/4, obręb Rytwiany.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05 stycznia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Sławomira Walasek ul. Opatowska 59; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1231 w m. Szydłów, gmina Szydłów.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź.zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Radosława Szczepankiewicz zam. Korytnica 82; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1484 w m. Szydłów, gmina Szydłów.

 

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 21 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Grabarska 21a reprezentowanego przez pełnomocnika p. Piotra Leja ul. Fircowskiego 1; 35-030 Rzeszów na wykonanie przejścia kablem elektroenergetycznym SN 15 kV pod dnem cieku wodnego Potok Koniemłocki w km 8+290 w miejscowości Grzybów ( działka nr 252.)  Przejście zostanie wykonane w rurze osłonowej Arot SRS Fi 160 o długości L=14,0 m na głębokości około 1,2 m poniżej dna cieku Potok Koniemłocki, licząc od wierzchu rury osłonowej do nierozmywanego dna rzeki. Prace budowlane będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia skarp koryta rzeki.

Współrzędne geograficzne przekroczenia:

N - 50°32’ 4.85”    E - 21° 5’23.6”

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03 grudnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Szydłów ul. Rynek 2; 28-225 Szydłów postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 21.01.2014 roku znak: OŚ.6341.44.2014.IIIB tj. pkt II.C. dotyczącego ujęcia Rudki i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych  z ujęcia Rudki na cele pitne i potrzeby gospodarcze.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 19 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Janusza Skotnickiego ul. Kielecka 36; 28–225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 2312/2 w miejscowości Szydłów, gmina Szydłów.

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 70 cm, głębokość 1,0 m nachylenie skarp 1;1,5 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na wykonaniu przepustu z rur betonowych o średnicy 80 cm, długości 6,5 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1206 w miejscowości Wiązownica Duża, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 0791T Sztombergi - Sulisławice w km  11+ 077 w miejscowości Wiązownica Duża na działkę nr  ewidencyjny 1055/1. Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 184,90 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 184,85 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego – przebudowanego odcinka rowu:
  N:50°33ۥ 51.01” oraz    E: 21°20ۥ. 12.89”

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego wzdłuż drogi powiatowej nr 0780T po jej północnej stronie w związku z planowaną budową przepustu tymczasowego Ø 400 mm o długości 15 m pod tymczasowym utwardzeniem terenu DZ13 w msc. Jurkowice w ramach inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej Bogoria”    

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10 listopada 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Ewy Ptak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo-Usługowe „SUBOR” Zakład Pracy Chronionej Ewa Ptak, ul. Towarowa 40; 28-200 Staszów na wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku produkcyjnego zakładu krawieckiego” na działkach o numerach ewidencyjnych: 6019/10 i 6019/16 w miejscowości Staszów, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie.
Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej Staszowskiej.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 07 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o. o. ul. Halicka 9; 31-036 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika p. Pawła Nepelskiego ul. Zrębińska 76; 28-230 Połaniec w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę prawego rowu przydrożnego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 757 w związku z planowaną budową przepustu tymczasowego Ø 400 mm pod projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym w m. Gorzków w ramach inwestycji pn: „Budowa farmy wiatrowej Bogoria”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 12 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych będących ściekami bytowymi z gminnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Połaniec o RLM = 12 109, zlokalizowanej w miejscowości Łęg, gm. Połaniec istniejącym wylotem kanalizacyjnym w lewym brzegu rzeki Czarna Staszowska w km 1+400 jej biegu, w ilości:

 

Qmax h = 195 m3/h

Qśr d = 1800 m3/d

Qmax r = 854 100 m3/r.

 

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 13 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku z wniosku Państwa Urszuli i Sławomira Bieleckich, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku gospodarczego wolnostojącego w zabudowie zagrodowej w miejscowości Rytwiany, gm. Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 241/9, obręb Rytwiany.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 02 października 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1)       udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Staszowie Spółka z o.o. ul. Krakowska 51; 28-200 Staszów na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z  terenu Zajezdni PKS przy ul. Krakowskiej 51 w Staszowie istniejącą kanalizacją deszczową do ziemi tj. rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 757 w ilości;

 

            Qmaxh          =  0,11 m3/h

            Qśrd              =  1,96 m3/d

            Qmax roczne = 470.49 m3/rok 

 

              o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

              -  zawiesina ogólna  - 100 mg/l

               -  węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

 

2)      wygaszenie z urzędu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 24 stycznia 2006 roku znak: OŚ.III.KH-6223/28/05 udzielonego Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej Spółka  z o.o. w Staszowie ul. Krakowska 51; 28-200 Staszów na odprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu Zajezdni PKS za pomocą kolektora ściekowego kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż ul. Krakowskiej do rowu przydrożnego w ilości 300 l/s o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

     -  zawiesina ogólna  - 100 mg/l

     -  węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

 

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 02 października 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Jolanty i Mirosława Jabłońskich postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zabudowie jednorodzinnej w miejscowości Wymysłów, gm. Połaniec realizowanej na działce nr ewid. 93/1, obręb Rudniki.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 września 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Józefa Sikora zam. Wola Żyzna 72; 28–225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 41 w m. Wola Żyzna, gmina Szydłów 

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 04 sierpnia 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Kopalń Dolomitu S.A. w Sandomierzu w sprawie wygaszenia decyzji znak: OŚ.6341.8.2012.IIIB z dnia 25 kwietnia 2012 roku udzielającej Kopalniom Dolomitu S.A. w Sandomierzu ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi (rowu bez nazwy) oczyszczonych ścieków z biologicznej oczyszczalni ścieków Kopalni Jurkowice , gmina Bogoria

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 07 września 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Małgorzaty i Grzegorza Wątroba postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu ziemnego do celów rekreacji o powierzchni 672 m2, zlokalizowanego na działce nr ewid. 5221/10, obręb Połaniec gm. Połaniec. Współrzędne geograficzne stawu:

A – N: 50o 26' 5,57”, E: 21o16'21,14"

B – N: 50o26'4,62", E: 21o16'20,67"

C – N: 50o26’4,44", E: 21o16'21,57"

D – N: 50o26'5,36", E: 21o16'22,02".

 

w dniu 30 lipca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Glibowskiego zamieszkałego Łopatno 2a; 27-570 Iwaniska w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 50 cm, głębokość 1,20 cm nachylenie skarp 1;1 poprzez zabudowę rowu w rów kryty polegającą na wykonaniu przepustu z rur betonowych o średnicy 50 cm, długości 6,0 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 378/1 w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów-Staszów w km  29+ 811 strona prawa w m. Sztombergi na działkę nr  ewidencyjny 380/9. 

Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 229,26 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 229,20 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego – przebudowanego odcinka rowu:

  N:50°36ۥ 33.3” oraz    E: 21°12ۥ. 9.75”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 29 lipca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj.  rowu przydrożnego o parametrach: szerokość w dnie 0,4 m, głębokość 0,7 m nachylenie skarp 1;1,5 poprzez wbudowanie przepustu o średnicy 40 cm, długości 13,50 m, zlokalizowanego na działce nr ewid. 80 w miejscowości Wiązownica Mała, gmina Staszów. Planowana przebudowa jest związana z zamierzeniem inwestycyjnym dotyczącym budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 0790T Smerdyna-Grobla w miejscowości Wiązownica Mała na działki 132/1, 133/1. Rzędna wlotu do przepustu wynosić będzie 219,03 m n.p.m., a rzędna wylotu wynosić będzie 218,90 m n.p.m.
Współrzędne geograficzne urządzenia wodnego:
  N: 50°35’15.9”   E: 21° 21’14.31”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 ze zm.) informuję, że w dniu 20 lipca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o. Oddział w Tanowie, Zakład w Sandomierzu, ul. K.K. Baczyńskiego 3, 27-600 Sandomierz, w imieniu której działa pełnomocnik p. Piotra Trych, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią gazową średniego ciśnienia PE100 SDR 17,6 dn 225 w km 3+650 cieku wodnego - Potok Koniemłocki w miejscowości Święcica (działka nr 913, obręb Święcica). Przejście zostanie wykonane w rurze osłonowej PE100 SDR 17,6 dn 315 o długości L=12,0 m na głębokości około 1,2 m pod dnem cieku Potok Koniemłocki, licząc od dna cieku do górnej krawędzi rury osłonowej. Prace budowlane będą prowadzone metodą przewiertu sterowanego, bez naruszenia skarp koryta rzeki.

Współrzędne geograficzne miejsca przekroczenia Potoku Koniemłockiego:

N:50°30’26”  E:21°8’9”

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) informuję, że w dniu 26 czerwca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Łubnice, Łubnice 66a, 28-232 Łubnice postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie:
-przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0823T w miejscowości Łubnice, na dz. nr ewid. 431, obręb Łubnice, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 600 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-5 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 282/2, obręb Łubnice;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0105T w miejscowości Wilkowa, na dz. nr ewid. 343, obręb Wilkowa, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-20 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 343, obręb Wilkowa;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi gminnej (dz. nr ewid. 326, obręb Góra) w miejscowości Góra, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 8 mb pod zjazdem do przepompowni P-21 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 219, obręb Góra. Przepust zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 218 i 219, obręb Góra;
-przebudowy rowu przydrożnego drogi gminnej (dz. nr ewid. 109/1, obręb Orzelec Duży) w miejscowości Orzelec Duży, obręb Orzelec Duży, polegającej na wykonaniu przepustu Ø 600 mm i dł. 11 mb pod zjazdem do przepompowni P-24 zlokalizowanej na dz. nr ewid. 112/1, obręb Orzelec Duży. Przepust zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 112/1 w m. Orzelec Duży.

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 roku, poz. 145 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13; 28-210 Bogoria w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego  znak : OŚ.6341.19.2012.IIIB z dnia 08.02.201`3 roku w części dotyczącej  wprowadzania oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni w Bogorii  oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do cieku bez nazwy z oczyszczalni ścieków w Bogorii, gmina Bogoria w ilości:

Qmaxh = 40 m3/h,  Qśrd = 600 m3/d,  Qmax r. = 219 000 m3/rok

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 22 czerwca 2015 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Elżbiety Pieniążek-Kula i Wojciecha Kula postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. odcinka rowu przydrożnego ziemnego usytuowanego wzdłuż południowej strony drogi gminnej polegającą na wbudowaniu przepustu z rur betonowych o średnicy DN 400 mm i długości 8,0 mb pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi gminnej na działkę nr ewid. 114/3 w miejscowości Zdzieci Nowe, gm. Połaniec.