Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 17.01.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 284, 818, 817, 285/2 obręb Witowice, gmina Bogoria oraz na odprowadzanie wód opadowych do zbiornika i piętrzenie wody w zbiorniku.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 10 stycznia 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. odcinka rowu przydrożnego ziemnego usytuowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 764 w km 65+590 strona lewa, polegającą na wbudowaniu przepustu pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej na działkę nr ewid. 36 w miejscowości Niedziałki, gm. Rytwiany.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 08 grudnia  2016 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika Tadeusza Woźniak PHU KOST-BRUK, Ruda 19, 28-114 Gnojno działającego w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska  72, 25-602 Kielce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego na długości 30 m  poprzez wykonanie zabudowy w/w rowu kanałem krytym  ø 500 mm  w pasie drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów – Staszów – Stopnica  w m. Bogoria od km 21+100 SP do km 21+130 SP w związku z wykonaniem przebudowy istniejącej zatoki postojowej.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 06 grudnia 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pani Agnieszki Urbańskiej postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działkach nr ewid. 1354 i 1355/3, obręb Rytwiany, gm. Rytwiany.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 05 grudnia  2016 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Szydłów; 28-225 Szydłów w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 21.01.2014 roku znak: OŚ.6341.44.2014.IIIB tj. pkt II.A. dotyczącego ujęcia Osówka i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów triasu wapienia za pomocą ujęcia  składającego się ze studni głębinowej nr-1 (rezerwowej) i nr-2 (zasadniczej) w m. Osówka, gmina Szydłów na cele pitne i potrzeby gospodarcze gospodarstw na terenie wsi Osówka – Brzeziny.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 30 listopada 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Edyty i Dariusza Bednarskich postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wschodniej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Połaniec przy ul. Zrębińskiej, realizowanej na działce nr ewid. 4562, obręb Połaniec.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 04 listopada  2016 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek firmy DEDULAS innowacje dla budownictwa  Marcin Łukasiewicz działający w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie:
1.    rozbudowy istniejącego obiektu mostowego na rzece Radnia,
2.    budowy nowych wylotów z systemu odwodnienia obiektu, wyloty do cieku,
3.    budowy umocnień brzegów w korycie cieku poprzez wykonanie kiszki faszynowej,
4.    wprowadzania wód z odwodnienia obiektu w związku z realizacją inwestycji pn.: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 Starachowice – Szydłów – Stopnica w km 57+315 w miejscowości Stary Solec, gmina Szydłów.

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 października 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1)    Szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o równoważnej liczbie mieszkańców RLM = 4200 zlokalizowanej w miejscowości Wiązownica Duża,  do rzeki Kacanka w km 10+150
a)    w ilości:    
        Qmaxh       =          45 m3/h
        Qśrd           =         400  m3/d
        Qmaxrocz  =  229 220 m3/rok
        o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
     - BZT5                     -  25 mg O2/l     
     - ChZTCr                   - 125 mg O2/l     
     - Zawiesiny ogólne  -  35 mg /l  
     - azot ogólny            -  15 mg N/l
     - fosfor ogólny         -   2 mg P/l
b) w trakcie rozruchu oczyszczalni ścieków w ilości:
        Qmaxh       =          45 m3/h
        Qśrd           =         400  m3/d
        Qmaxrocz  =  229 220 m3/rok
        o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
     - BZT5                     -  32,5 mg O2/l     
     - ChZTCr                   - 162,5 mg O2/l     
     - Zawiesiny ogólne  -  45,5 mg /l  
     - azot ogólny            -  39 mg N/l
     - fosfor ogólny         -   3,9 mg P/l

2)    Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy DN 125 mm

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 19 października 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Anny Taras-Stefaniak i Jacka Stefaniak postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wymysłów, realizowanej na działce nr ewid. 50, obręb Rudniki, gm. Połaniec.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 października 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę  namiotu halowego  na cele wystawowo-reklamowe  oraz wykonania stóp betonowych do zakotwienia namiotu i utwardzenia z kostki betonowej na działkach nr 6019/17 i 6019/22 przy ul. Towarowej 38 w Staszowie, w przedmiocie:

-  wykonania wykopów pod stopy fundamentowe,
-  wykonania posadzki betonowej na podbudowie piaskowo-cementowej,
-  montażu konstrukcji stalowej namiotu do stóp betonowych ( wymiary poziome namiotu 10,0 x 29,5 m),
- montażu ścian osłonowych namiotu z blachy,
- montażu pokrycia namiotu z tkaniny nieprzemakalnej,  
- składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonywania powyższych prac.

Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Czarnej Staszowskiej.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469) informuję, że w dniu 13 października 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Leszka Nowińskiego, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1.    wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynku gospodarczego w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działce nr ewid. 203/4, obręb Rytwiany.
2.    wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj. odcinka przydrożnego rowu otwartego w rów kryty, w związku z budową zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Połaniec (dz. nr ewid. 372/1) w m. Rytwiany, w km 57+196 (strona prawa) na działkę nr ewid. 203/4, obręb Rytwiany.

  zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 10 października 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Państwa Dominiki i Pawła Brozińskich, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działce nr ewid. 1355/6, obręb Rytwiany.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 30 września 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Wacława Sadłochy zam. Moszyny 12, 28-210 Bogoria, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska, dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego z przeznaczeniem na stacje kontroli pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działce nr ewid. 1648/1, obręb Rytwiany.

      Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 27 września  2016 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Tomasza Kaprala ul. Solecka 8, 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej K-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny1907/4 w m. Szydłów, gmina Szydłów dla potrzeb gospodarstwa rolnego - nawadnianie drzew owocowych.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 09 września 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Elżbieta Szostak, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - oczyszczonych wód deszczowych z terenu Szpitala Rejonowego w Busku-Zdroju poprzez istniejącą kanalizację deszczową zakończoną wylotem Ø 350 do ziemi - rowu melioracyjnego „C” zlokalizowanego na działce nr ewid. 257, obręb Busko-Zdrój.

      zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14 września 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego że w dniu 14 września 2016 roku dla p.p. Sławomira Balickiego i Ryszarda Gawrońskiego reprezentujących Balkar Technology Sp. z o.o. ul. Towarowa 36;28-200 Staszów  w przedmiocie:

1. Budowy  hali produkcyjno-magazynowej, jednokondygnacyjnej, bez podpiwniczenia z dachem płaskim na działce nr ewidencyjny 6019/6 obręb Staszów o wymiarach 19,20 m x 16,33 m, wysokości 6,20 m, powierzchni zabudowy 312,96 m2 i kubaturze 1940,40 m3 w zakresie:
-  wykonania wykopów,
- wykonania fundamentów żelbetowych w postaci stóp fundamentowych i ław wraz z izolacją
-  wykonania posadzki betonowej,
-  wykonania stalowej, słupowo-kratownicowej konstrukcji hali,
-  wykonania konstrukcji dachowej drewnianej,
-  wykonania ściany północnej przeciwpożarowej murowanej z bloczków gazobetonowych, zachodniej (częściowo przylegającej do istniejącej hali produkcyjnej) z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym, wschodniej i południowej z płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym,
- wykonania dachu jednospadowego z blachy trapezowej,
- montażu stolarki okiennej, drzwiowej i bram,
- budowy attyki dookoła obiektu (ponad połacią dachu) do wys. 6,15 m od terenu, o konstrukcji nośnej stalowej mocowanej do konstrukcji obiektu, odbudowanej płytami warstwowymi,
- wykonywania robót wykończeniowych.

2. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu na terenie szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonywania powyższych robót.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity
w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje,
że w dniu 14 września 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego że w dniu 14 września 2016 roku dla

p.p. Sławomira Balickiego i Ryszarda Gawrońskiego reprezentujących Balkar Technology Sp. z o.o. ul. Towarowa 36;28-200 Staszów  w przedmiocie:

 

1. Budowy  hali produkcyjno-magazynowej, jednokondygnacyjnej, bez podpiwniczenia
     z dachem płaskim na działce nr ewidencyjny 6019/6 obręb Staszów o wymiarach 19,20 m

     x 16,33 m, wysokości 6,20 m, powierzchni zabudowy 312,96 m2 i kubaturze 1940,40 m3
     w zakresie:

-  wykonania wykopów,

- wykonania fundamentów żelbetowych w postaci stóp fundamentowych i ław wraz z izolacją

-  wykonania posadzki betonowej,

-  wykonania stalowej, słupowo-kratownicowej konstrukcji hali,

-  wykonania konstrukcji dachowej drewnianej,

-  wykonania ściany północnej przeciwpożarowej murowanej z bloczków gazobetonowych, 

   zachodniej (częściowo przylegającej do istniejącej hali produkcyjnej) z płyty warstwowej
   z rdzeniem poliuretanowym, wschodniej i południowej z płyty warstwowej z rdzeniem

   poliuretanowym,

- wykonania dachu jednospadowego z blachy trapezowej,

- montażu stolarki okiennej, drzwiowej i bram,

- budowy attyki dookoła obiektu (ponad połacią dachu) do wys. 6,15 m od terenu,
   o konstrukcji nośnej stalowej mocowanej do konstrukcji obiektu, odbudowanej płytami 

   warstwowymi,

- wykonywania robót wykończeniowych.

 

2. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu na terenie szczególnego   

    zagrożenia powodzią dla wykonywania powyższych robót.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Szydłów ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu na odcinku 18,5 m. na działce nr ewid. 2490 zlokalizowanego przy drodze gminnej w Szydłowie, wykonanie wylotu o średnicy Ø 50 cm, rzędna dna wylotu 233,60 m n.p.m. oraz wprowadzanie wód opadowych z ulicy Armii Krajowej do cieku Ciekąca w m. Szydłów w związku z uregulowaniem spływu wód powierzchniowych z ulicy Armii Krajowej w Szydłowie.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku zostało wszczęte na wniosek  p. Kamila Gałęza Przyborowice 1, 28-210 Bogoria postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego zlokalizowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 757, działka nr ewid. 344/1 (działka drogowa).
Przebudowa polega na wbudowaniu na w/w rowie przepustu Ø 0,40 m,  na długości 5,00 m.  w związku z  projektowanym zjazdem  na dz. nr ewid. 347/2  z drogi wojewódzkiej w m. Przyborowice, gmina Bogoria.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 03 sierpnia  2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Karola Kluszczyńskiego ul. Urocza 23, 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 316 w m. Potok, gmina Szydłów w ilości:
Qmaxh =  10,0 m3/h,  Qśrd = 80,0 m3/d,  Qmax r. = 8 000.0 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania drzew owocowych.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 22 lipca 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne po rozpatrzeniu wniosku p. Leszka Belusiaka prowadzącego działalność pod nazwą Hurtownia BEL-POL ul. Krakowska 47a; 28-200 Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego urządzenia wodnego tj. odcinka rowu otwartego o parametrach: szerokość w dnie 40 cm, głębokość 50 cm, nachylenie skarp 1:1 poprzez zabudowę rowu w rów kryty o średnicy 60 cm, długości 73,83 m, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2091/11, 5752/3, 5923/56 i 2098/11 położonych w miejscowości Staszów ul. Mickiewicza, gmina Staszów.

Planowana inwestycja jest związana z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych
z przedmiotowych działek, które poprzez projektowane wpusty zostaną odprowadzone do kolektora istniejącej sieci kanalizacji deszczowej średnicy 60 cm.  
                    .

Rzędna dna początku rowu krytego 201,50 m n.p.m.,

Współrzędne geograficzne – N: 50°33’28.46”   E: 21°11’22,85”

Wlot do istniejącej kanalizacji deszczowej : rzędna dna rowu 200,86 m n.p.m.,

Współrzędne geograficzne N: 50°33’26.95”   E: 21°11’24.45”

Rzędna dna końca rowu krytego 200,93 m n.p.m.

Współrzędne geograficzne – N: 50°33’26.54”   E: 21°11’24.83”

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7; 25-384 Kielce na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z oczyszczalni wód deszczowych OWD 13 ze zlewni o powierzchni F=2,50 ha, za pośrednictwem  kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem WR4y’ - przepustu 4 do rowu R4 (ziemi) w ilości;

Qmaxh = 197 m3/h
Qśrd = 7 m3/d
Qmaxrocz = 17987 m3/rok

o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 19 lipca 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Kielce - Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach ul. Prendowskiej 7; 25-384 Kielce na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z oczyszczalni wód deszczowych OWD 14 ze zlewni o powierzchni F=0,20 ha, za pośrednictwem  kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem WR4y - przepustu 5 do rowu R4 (ziemi) w ilości;

Qmaxh = 156 m3/h
Qśrd = 3 m3/d
Qmaxrocz = 14196 m3/rok

o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

           - zawiesina ogólna - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 27 czerwca 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Miasta i Gminy Połaniec, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Hieronim Brzeziński, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. rowu ziemnego usytuowanego na działce nr ewid. 3871 obręb Połaniec, polegającą na wbudowaniu dwóch przepustów skrzyniowych żelbetowych o przekroju 120x120 cm i długości po 10,0 mb pod projektowanymi zjazdami publicznymi z drogi gminnej (z. nr ewid. 8617, obręb Połaniec) na działki o nr ewid. 4236 i 4269 obręb Połaniec zokalizowane na obszarze przeznaczonym pod działalność usługową – obszar B w miejscowości Połaniec

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20 czerwca  2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek VARMIL Sp. z o. o. ul. Klasztorna 1; 28-236 Rytwiany w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie  wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowu melioracyjnego B) pochodzących  z powierzchni utwardzonych terenu zakładu przetwórstwa drewna  w ilości:
Qmaxh =  25,5 m3/h,   Qśrd  =  3,45 m3/d,    Qmax r. =  2508 m3/rok
o następujących dopuszczalnych wskaźnikach zanieczyszczeń:
      - zawiesina ogólna – 100 mg/l
      - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o. ul. Wojska Polskiego 3; 28-200 Staszów reprezentowanego przez pełnomocnika p. Roberta Siekluckiego  ul. Kryniczna 19/40; 31- 463 Kraków na wykonanie przejścia rurociągiem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Kacanka w km 14+034 w miejscowości Czajków Północny (działka nr 1265).Przejście zostanie wykonane w technologii bezwykopowej metodą HDD - przewiert sterowany z zamkniętą głowicą z zastosowaniem rur opancerzonych dwuwarstwowych DN125 PE100 SDR11. Długość przewiertu L=50,00 m na głębokości  min. 1,50 pod dnem  rzeki licząc od górnej , krawędzi  rury osłonowej, pomijając zamulenie dna .

Współrzędne geograficzne przekroczenia:
  N - 50°34’35.9”        E - 21° 17’23.5”        

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 08 czerwca  2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Stanisława Wierzbickiego zam. Osówka 71; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej W-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 15 w m. Osówka, gmina Szydłów w ilości: Qmaxh =  9,9 m3/h,  Qśrd = 70,0 m3/d,  Qmax r. = 7 000.0 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania drzew owocowych.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 24 maja 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Elżbieta Szostak, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - oczyszczonych wód deszczowych z terenu drogi gminnej Nr 366068T (łącznik ul. Reymonta z ul. Sportową w Połańcu) poprzez istniejącą kanalizację deszczową zakończoną wylotem do ziemi - rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce nr ewid. 4280 obręb Połaniec, w ilości:


Qmax.h = 29,09 m3/h
Qśr.d = 67,39 m3/d
Qmax.r = 886,48 m3/r.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Mariusza Sajkiewicz ul. Krakowska 60; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1306 w m. Szydłów, gmina Szydłów w ilości:
Qmaxh =  8,5 m3/h,  Qśrd = 132,25 m3/d,  Qmax r. = 9 918,75 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania drzew owocowych.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20 maja 2016 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek p. Mariusza Sajkiewicz ul. Krakowska 60; 28-225 Szydłów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni głębinowej P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1306 w m. Szydłów, gmina Szydłów w ilości:

Qmaxh =  8,5 m3/h,  Qśrd = 132,25 m3/d,  Qmax r. = 9 918,75 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania drzew owocowych.

     zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 06 maja 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej usytuowanej wzdłuż ul. Połanieckiej w Rytwianach, na działkach o nr ewid. 1439/5, 1439/4, 1441, 1442/1, 1444/1 i 1445/4 obręb Rytwiany, zlokalizowanych częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne  na  wniosek p. p. Edyty i Janusza Motyl ul. Kolejowa 104; 28-200 Staszów  w zakresie:

1. Budowy budynku gospodarczego na działce nr ewidencyjny 3251/3 i 3252/3 o wymiarach  
    ok. 7 x 12 m i kubaturze 310 m3 (z dachem dwuspadowym) w zakresie:
- wykonania fundamentów żelbetowych,
- wykonania ścian z bloczków ceramicznych,
- wykonania stropu żelbetowego,
- wykonania konstrukcji dachowej drewnianej,
- pokrycia dachu blachą.
2.Wykonania utwardzenia terenu pod dojścia i dojazdy z kostki betonowej o powierzchni  
    ok.150 m2

Planowana inwestycja występuje na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscowości Staszów, gmina Staszów, woj. świętokrzyskie.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 17 maja 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Marcina Prasałek, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu przydrożnego drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec-Tarnowce w km 1+924, w miejscowości Ruszcza polegającej na wbudowaniu przepustu Ø 500 mm i dł. 5,0 mb pod projektowanym zjazdem indywidualnym na dz. nr ewid. 222/4, obręb Ruszcza, gm. Połaniec.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne na wniosek p. p. Agaty i Marka Stachurskich ul. Kolejowa 106 C; 28-200 Staszów w zakresie:

1. Budowy budynku gospodarczego na działce nr ewidencyjny 3254/10 o powierzchni
     96,00 m2 i kubaturze 555,72 m2 w zakresie:

- wykonania wykopów pod fundamenty,

- wykonania fundamentów,

- wykonania izolacji pionowej i poziomej,

- wykonania ścian konstrukcyjnych i działowych,

- wykonania stropu,

- wykonania więźby dachowej i pokrycia dachowego,

- montażu stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonania elewacji budynku,

- wykonania robót wykończeniowych,

2. Montażu i demontażu rusztowań.

3. Wykonania przyłącza energii elektrycznej ze skrzynki w linii ogrodzenia na dz. nr 3254/10.

4.Wykonania przyłącza wody na dz.nr 3254/10.

5. Wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącego zbiornika

   na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na dz.nr 3254/11.

6.Wykonania utwardzenia terenu pod dojścia i dojazdy o powierzchni 63,00 m2 .

7. Składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu dla wykonania powyższych  

prac.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne wszczęte na  wniosek p. Pawła Bandziarowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: KOLOR Hurtownia Farb i Lakierów, ul. Towarowa 26; 28-200 Staszów  w zakresie:
-  budowy hali namiotowej nr 1 o wymiarach 30 m x 20 m, wysokość 7,14 m
-  budowy hali namiotowej  nr 2 o wymiarach 33,5 m x 6 m, wysokość 3,70 m
- wykonanie przyłącza elektrycznego do hal,
- składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu dla wykonania powyższych prac.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 24 marca 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pana Tomasza Darowskiego postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie biektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z przyłączami zewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany realizowanej na działkach nr ewid. 1022/3 i 1022/4 obręb Kłoda.