Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z części Osiedla Południe w Połańcu poprzez istniejącą oczyszczalnię wód deszczowych do rowu melioracyjnego z ujściem  do cieku Śmierdziączka.

 

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 25.08.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 51/1 w m. Brzeziny, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.08.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych istniejącym wylotem do rzeki Ciekąca w km 4+150 z oczyszczalni ścieków w m. Gacki , gmina Szydłów.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 420 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 461 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 r. wszczęto na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu rybnego typu karpiowego powierzchni całkowitej 2578 m2, podzielonego na 3 „baseny” o głębokościach wody: 2m, 2,5 m, 3m; bezodpływowego, zasilanego w wodę z podsiąków, zlokalizowanego na działce nr ewid. 368/2, obręb Rytwiany, gm. Rytwiany;
2.    wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu stawu rybnego typu karpiowego na dz. nr 368/2 w Rytwianach, gm. Rytwiany.

        zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 roku zostało wszczęte na wniosek    inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska, tj. instalacji drenażowej na działce nr ewid. 91/3, obręb Rudniki, gm. Połaniec wraz z   wylotem do rowu na dz. nr ewid. 902/2 obręb Rudniki;
2. wykonanie urządzenia wodnego - wylotu usytuowanego w skarpie rowu na działce nr ewid. 902/2, obręb Rudniki, gm. Połaniec;
3. szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód drenażowych do rowu na dz. nr 902/2, obręb Rudniki.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „ Budowa zbiornika małej retencji wraz z ujęciem brzegowym z rzeki Czarna Staszowska w km 27+250” w zakresie: szczególnego korzystania z wód (poboru i rzutu wód powierzchniowych), wykonanie urządzeń wodnych, zmiany uksztaltowania terenu, składowania materiałów budowlanych i wykonywania innych robot na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska na działkach o nr ewid. 191/5, 667,683 i 191/2 obręb Oględów, gm. Staszów.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informuję, że w dniu 14 lipca 2017 roku zostało wszczęto na wniosek Piekarni Bobowska Rogala Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej projektowanej na działkach o nr ewid. 1520 i 1521, obręb Oleśnica poprzez przyłącze do gminnej kanalizacji sanitarnej.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 25.05.2017 roku  zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 311 w m. Potok, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia
(studni S-1).

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 15.05.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Gminy Bogoria w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z planowaną w związku z planowaną „Przebudową zbiornika wodnego w miejscowości Wola Kiełczyńska” realizowaną w ramach zadania „ Budowa zbiorników małej retencji na terenie Gminy Bogoria” w następującym zakresie:

1.    przebudowy istniejącego zbiornika o powierzchni 2348 m2 na ziemny zbiornik wodny o wymiarach 107,3 m x 13,6 m, powierzchni 1248 m2 i pojemności 1253 m3 przy maksymalnej głębokości 2,0 m,
2.    przebudowy rowu  polegającej na przebudowie istniejącego rurociągu zasilającego (przepustu) z rur betonowych DN600 mm L=10,7 m na rurociąg betonowy DN400 mm o długości 23,8 m wraz z wlotem (W1) z rowu, studnią rewizyjną betonową DN1200 (S1) i wylotem (W2) do zbiornika,
3.    budowy na rowie przydrożnym (działka nr ewid. 437) betonowej grodzy z zastawkami piętrzącymi do poziomu 266,90 m n.p.m. umożliwiającymi napełnianie i przepływ wody przez zbiornik wraz z umocnieniem rowu przydrożnego płytami betonowymi na odcinku 7,0 m
4.    przebudowy istniejącego rurociągu odpływowego z rur betonowych DN400mm o długości 4,0 m na rurociąg betonowy DN400mm o długości 31,6 m wraz z wlotem (W3) ze zbiornika, studnią rewizyjną betonową DN1200 (S2) i wylotem (W4) do rowu,
5.    poboru  wody z istniejącego rowu,
6.    odprowadzania wód do istniejącego rowu.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 02.06.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku p. Anny Radomskiej, zam. Potok 53A, 28-225 Szydłów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu otwartego tj.  wykonanie rowu krytego wzdłuż działki nr 300/1 w miejscowości Potok w ciągu drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Potok – Życiny oraz przepustu znajdującego się na tym rowie, który stanowi wjazd na działkę inwestora.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 12.05.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 28-200 Staszów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie ziemnego zbiornika wód powierzchniowych V-50000 m3 w Kopalni Siarki „Osiek” , gm. Osiek,
2)  wykonanie wylotu betonowego w km 5+800 cieku od Pliskowoli,
3)  wprowadzania wód drenażowych do cieku od Pliskowoli w km 5+800 w związku z realizacją inwestycji pn.”Budowa ziemnego zbiornika wód powierzchniowych V-50000 m3 Kopalni Siarki „Osiek” na działkach nr ew. 79, 80/1, 83/1, 83/2, 84, 85, 86, 87, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95 położonych w miejscowości Trzcianka Wieś i na działkach nr ew. 91/2, 271, 428, 429, 430, 431, 432, 437, 438, 439/2, 440, 441, 442, 443, 444, 445,446, 447, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 554, 555, 556, 576, 577, 578, 579/1, 580 i 581 położonych w miejscowości Mikołajów gm. Osiek”

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 24 maja 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku gospodarczego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 309/1, obręb Rytwiany.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 maja 2016 roku zostało wszczęte na wniosek  Państwa Mariusza i Martyny Rogala Wola Wiśniowska 81 d; 28-200 Staszów postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    Wykonanie stawu  na części działek oznaczonej nr ewid. 457 i 1265 położonej w miejscowości Czajków Północny, gmina Staszów  o parametrach:
- powierzchnia 488 m2 i pojemności 449 m3
- NPP 192,86 m n.p.m.
- rzędna dna 190,66 m n.p.m.
- powierzchnia lustra wody 362,3 m2
- nachylenie skarp 1;2 przy max głębokości  wody w stawie 2,2 m
- kubatura wykopów 744 m3
2.    Wykonanie rurociągu doprowadzającego wodę, wlot na prawym brzegu rzeki Kacanka rura PCV Ø 160 mm, długości 13 m. Rzędna wlotu 192,56 m n. p. m. rzędna wylotu 191,21 m n. p. m.
3.    Wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę  ze stawu do rzeki, rura PCV Ø160 mm, długość 13,0 m. Rzędna wlotu 191,51m n. p. m., rzędna wylotu 192,86 m n. p. m.
4.    Pobór wody na uzupełnienie strat na parowanie (przyjęto straty w lipcu) w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h  =     0,04848 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d     =     0,5342 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r .= 194,983 m3 /r
5.    Pobór zwrotny na wymianę wody w stawie w ilości:
- maksymalny godzinowy pobór wody: Qmax.h  =         2,3 m3 /h
- średniodobowy pobór wody:                Qśr.d     =        54,4 m3 /d
- maksymalny roczny pobór wody:         Qmax.r .= 11 532,8 m3 /r
6. Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:
- środek stawu                                          N : 50°34’41,9”    oraz    E: 21°17’2,5”
- wlot rurociągu na lewym brzegu rzeki       N : 50°34’41’18”   oraz   E: 21°17’2,05”
-  wlot rurociągu na lewym brzegu rzeki      N : 50°34’41’21”   oraz   E: 21°17’3,07”

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla p. Eżbiety Sitowskiej na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni S-1 na działce o nr ewidencyjny 1362 w miejscowości Szydłów oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh =  9,1 m3/h, 

Qśrd  =  75,0 m3/d, 

Qmaxr =  7500 m3/rok

dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania sadów.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przyłączami zewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą oraz budynku gospodarczego w miejscowości Rytwiany realizowanej na działce nr ewid. 224/10, obręb Rytwiany.

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 17 marca 2017 roku zostało wszczęte
z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, w imieniu którego działa pełnomocnik, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków - wód opadowych i roztopowych z terenu istniejącej DK 79 poprzez odcinek projektowanego odwodnienia liniowego OL1 zakończonego wylotem kanalizacyjnym do ziemi - rowu przydrożnego;
2.    wykonanie urządzeń wodnych:

 •  wylotu kanalizacyjnego Ø 200 mm;
 •  przepustu Ø100 cm;  
 •  przepustu Ø80 cm;
 •  przebudowę rowu strona lewa polegającą na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 2 szt. przepustów Ø 50,
  -    wykonaniem dwóch kaskad na rowie h=0,5 m każda,
  -    umocnieniem płytami ażurowymi;
 •   rowu przydrożnego, strona lewa wraz z zabudową przepustu Ø 50 cm;
 •    przebudowę rowu strona lewa polegającą na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 16 szt. przepustów Ø 50
  -    zabudową kanału krytego;
 •    przepustu strona lewa
 •    przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy;
 •     zasypanie istniejącego rowu strona lewa wraz z :
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    budowa cieku betonowego;
 •     przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową przepustu Ø 50;
 •     przebudowę rowu strona lewa polegająca na zmianie trasy wraz z:
  -    rozbiórką istniejących przepustów,
  -    zabudową 4 szt. przepustów Ø 50    

w związku z realizacja inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 79 na odcinku Połaniec – Ruszcza w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Zaprojektowanie i budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 79 od km 240,386 do km 242,170 SL i od km 240,386 do km 240,550 SP.”

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Stadniny Koni Kurozwęki Sp. z o.o. Kurozwęki ul .Kościelna 12: 28-200 Staszów na:
1.    pobór wód podziemnych z istniejącej studni wierconej znajdującej się na działce nr ew. 2/4  Kurozwęki na potrzeby socjalno-bytowe i gospodarcze w ilości:
         a) w okresie wegetacyjnym (kwiecień - październik)
         -   Qmax godzinowe  =    30,0 m3 /h
         -   Qśr. dobowe        =    230,0 m3 /d
         b) poza okresem wegetacyjnym (listopad - marzec);        
          -   Qmax godzinowe  =    10,73m3 /h
          -   Qśr. dobowe         =   110,0 m3 /d
      Przewidywany roczny pobór wody z przedmiotowego ujęcia w Kurozwękach wyniesie
          -   Qmax roczne  =  66 686 m3/ rok

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 13 marca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na:

 • rozbudowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego, piętrowego o nowe pomieszczenia mieszkalne wraz z tarasem i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Rytwiany przy ul. Szkolnej, na działkach o numerach ewid. 1367/1, 1368 i 1369, obręb Rytwiany;
 • rozbiórce istniejącego budynku mieszkalnego, drewnianego, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1367/1, obręb Rytwiany.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 07 marca 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych:
1.1. budowę ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 238/1  i 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice wraz z urządzeniami towarzyszącymi służącymi do poboru oraz odprowadzania wody, tj. mnichem regulacyjnym i wylotem do rowu;
1.2. przebudowę rowu z otwartego na kryty w miejscu rozbudowy istniejącego przepustu z rur betonowych wraz z budową zastawki piętrzącej, zlokalizowanych na działce nr ewid. 241/1, obręb Przeczów, gm. Łubnice;
2. szczególne korzystanie z wód w zakresie:
2.1. poboru wody z rowu dla potrzeb projektowanego stawu;
2.2. odprowadzanie wody ze stawu do rowu.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla Nadleśnictwa Staszów w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie:
- uformowania grobli długości 41 mb, szerokości w koronie 3,0 m, nachylenie skarp 1:2, kubaturze 843 m3 ,
- zabezpieczenie zewnętrznej powierzchni korony grobli i obu skarp siatką stalową celem ochrony przed bobrami,
- wykonania urządzenia piętrzącego - mnicha z rur stalowych, rzędna NPP 185,50 m n.p.m.
- ubezpieczenia dna poniżej wylotu z urządzenia piętrzącego narzutem kamienny  na materacu faszynowym,
- wykonanie przelewu awaryjnego dla przepływów wielkich wód powodziowych o szerokości 1,0 m, nachyleniu skarp 1;5
Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z odbudową grobli zbiornika retencyjnego „Rybnica I” w Leśnictwie Smerdyna na cieku „Dopływ w Rybnicy”.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 23 lutego 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ruda, realizowanej na działce nr ewid. 541/1, obręb Ruda.

   zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz.469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. w  Kurozwękach ul. Zamkowa 3 : 28-200 Staszów na:
1.    szczególne korzystanie z wód w zakresie:
a)    poboru wody z dopływu rzeki Czarna Staszowska  w Kurozwękach dla potrzeb fosy
w ilości:
          Qmax godzinowe   =         18,0 m3 /h
          Qśr. dobowe         =           19,2 m3 /d
          Qmax roczne        =       4512,0 m3/ rok
b)    zrzutu wody z fosy do rzeki Czarna Staszowska w miesiącu listopad w ilości:
          Qmax godzinowe   =         36,0 m3 /h
          Qśr. dobowe         =         720,0 m3 /d
          Qmax roczne        =       1800,0 m3/ rok
2.    Wybudowanie ujęcia wody na lewym brzegu dopływu rzeki Czarna Staszowska
w miejscowości Kurozwęki w formie betonowej konstrukcji o długości krawędzi przelewu 30 cm, rzędnej krawędzi przelewu 198,56 m n.p.m.
3.    wykonanie przejścia rurociągiem pod dnem Czarna Staszowska PCV o średnicy 250 mm na długości 50 m, przewiertem sterowanym.
4.    Wykonanie odcinka kolektora z rur PCW średnicy 250 mm metodą wykopową.
5.    Montaż studzienek z tworzywa sztucznego średnicy 600 mm (S1,S2,S4) i studzienki betonowej S5.
6.    Wykonanie komory przewiertowej w miejscu studzienki S5 dla przewiertu sterowanego pod rzeką Czarną Staszowską.
7.    Wykonanie umocnienia istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej odwadniającej fosę przy pałacu w Kurozwękach do rzeki Czarnej Staszowskiej.
8.    Składowanie materiałów i poruszania się sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania powyższych prac.    
Realizacja punktu 4,5,6,7 i 8  będzie  na terenie działek nr ewidencyjny 1717, 1718/2, 1713/2 oraz części działki 1713/12 na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska w miejscowości Kurozwęki, gmina Staszów.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 13 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu z siedzibą w Samborcu 199; 27-650 Samborzec w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 0781T w miejscowości Ułanowice od km 1+050 do km 1+170 KRO 1210-164” na:
1) wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr ewidencyjny 276 Ułanowice,
2) szczególne korzystanie z wód  w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych   do wód  potoku Dopływ spod Zagorzyc (Pokrzywianka)  w km 3+513 w ilości;
   Qmaxh = 77,9 m3/h
   Qśrd = 28,0 m3/d
   Qmaxrocz = 3363,5  m3/rok
  o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:
           - zawiesina ogólna  - 100 mg/l
           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że wszczyna się postępowanie administracyjne na wniosek: „UTRANS” Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe Stanisław Brachowicz Mikułowice 359; 28-100 Busko Zdrój w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu działki nr ewidencyjny 6031/4, poprzez własną kanalizację deszczową do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ϕ 1400 znajdującej się w ulicy Towarowej w Staszowie w ilości;

Qmaxh     =         0,0344 m3/h

Qśrd         =         1,879 m3/d

Qmaxrocz =     685,70 m3/rok

o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń

           - węglowodory ropopochodne - 15 mg/l

zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 02 lutego 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72; 25-602 Kielce w związku z inwestycją pn.: „Budowa układu obwodnicowego m. Staszów DW Nr 764 - Etap II” w zakresie:

1) Budowy przepustu pod zjazdem
2) Budowy i przebudowy odpływowych uszczelnionych rowów przydrożnych,
3) Budowy wylotu rowu uszczelnionego do istniejącego rowu przydrożnego trawiastego
4) Budowy wylotu kanalizacyjnego DN 500
5) Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych :

   a) z projektowanych rowów do istniejących przydrożnych rowów trawiastych

    ( ul. Oględowska) w ilości:

    Qmaxh     =         118,30 m3/h

        Qśrd         =         21,27 m3/d

           Qmaxrocz =     7762,50 m3/rok
   b) z projektowanych rowów uszczelnionych do projektowanych rowów uszczelnionych w etapie
      IIA w ilości:

    Qmaxh     =       181,74 m3/h

    Qśrd         =         32,67 m3/d

    Qmaxrocz =   11925,00 m3/rok

   c) wylotem kanalizacyjnym do rowu umocnionego w ilości:

    Qmaxh     =         147,33 m3/h

    Qśrd         =           26,49 m3/d

    Qmaxrocz =     9667,50 m3/rok

   o następujących wartościach dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń:

        - zawiesina ogólna - 100 mg/l

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 17.01.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 242, 240, 245/1, 241, 236, 232, 223, 260 obręb 21 Pęcławice Górne, gmina Bogoria oraz na  piętrzenie wody w zbiorniku.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 17.01.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 234, 402, 246/2 obręb  Ujazdek, gmina Bogoria oraz na odprowadzanie wód opadowych do zbiornika i piętrzenie wody w zbiorniku.

   Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 17.01.2017 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy zbiornika retencyjnego na działkach o nr ewidencyjnych 284, 818, 817, 285/2 obręb Witowice, gmina Bogoria oraz na odprowadzanie wód opadowych do zbiornika i piętrzenie wody w zbiorniku.

     Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 10 stycznia 2017 roku zostało wszczęte z wniosku inwestora, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. odcinka rowu przydrożnego ziemnego usytuowanego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 764 w km 65+590 strona lewa, polegającą na wbudowaniu przepustu pod projektowanym zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej na działkę nr ewid. 36 w miejscowości Niedziałki, gm. Rytwiany.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 08 grudnia  2016 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek pełnomocnika Tadeusza Woźniak PHU KOST-BRUK, Ruda 19, 28-114 Gnojno działającego w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska  72, 25-602 Kielce w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego rowu przydrożnego otwartego na długości 30 m  poprzez wykonanie zabudowy w/w rowu kanałem krytym  ø 500 mm  w pasie drogi wojewódzkiej nr 757 Opatów – Staszów – Stopnica  w m. Bogoria od km 21+100 SP do km 21+130 SP w związku z wykonaniem przebudowy istniejącej zatoki postojowej.

    zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) informuję, że w dniu 06 grudnia 2016 roku zostało wszczęte z wniosku Pani Agnieszki Urbańskiej postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wolnostojącego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Rytwiany, realizowanej na działkach nr ewid. 1354 i 1355/3, obręb Rytwiany, gm. Rytwiany.

    Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2015 roku, poz. 469 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że  w dniu 05 grudnia  2016 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Szydłów; 28-225 Szydłów w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego z dnia 21.01.2014 roku znak: OŚ.6341.44.2014.IIIB tj. pkt II.A. dotyczącego ujęcia Osówka i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów triasu wapienia za pomocą ujęcia  składającego się ze studni głębinowej nr-1 (rezerwowej) i nr-2 (zasadniczej) w m. Osówka, gmina Szydłów na cele pitne i potrzeby gospodarcze gospodarstw na terenie wsi Osówka – Brzeziny.