zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 19 października 2017 r. wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1.    wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wschodniej dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku gospodarczo-mieszkalnego o część mieszkalną wraz z infrastrukturą towarzyszącą (utwardzeniem terenu) w miejscowości Połaniec, realizowanej na działkach nr ewid. 4539/4 i 4539/10, obręb Połaniec;
2.    wykonanie przebudowy urządzenia wodnego, tj. odcinka przydrożnego rowu otwartego w rów kryty, w związku z budową zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej (ul. Zrębińska w Połańcu, strona prawa, dz. nr ewid. 4524, obręb Połaniec) na działkę nr ewid. 4539/10, obręb Połaniec.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171020 Informacja o wszczęciu postępowania Połaniec.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-10-20 15:06