Zgodnie z art. 34a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05 września 2023 roku wszczęto na wniosek On-Tower Poland Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na rozbudowę obiektu budowlanego polegającą na instalacji zespołu urządzeń telefonii komórkowej STA3305A na istniejącej wieży kratowej wraz ze wzmocnieniem i nadbudową wieży na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5808/333 w obrębie ewidencyjnym 261207_4.0001 Staszów, jednostka ewidencyjna 261207_4 Staszów - miasto.