Informacja o wydaniu decyzji.

               Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) Starostwo Powiatowe informuje, że w dniu 25 sierpnia 2023 roku została wydana decyzja nr 8-27/2023 znak: B-II.6740.8.21.2023AP dla EKOPLON Sp. z o.o. sp. k., Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów - dot. zmiany ostatecznej decyzji Starosty Staszowskiego Nr Sz-3/2016 znak: B.6740.91.2015.IIASz z dnia 20 stycznia 2016 roku - pozwolenia na budowę fermy brojlerów obejmującą: 9 budynków inwentarskich, magazyn słomy, budynek socjalny, budynek kotłowni, 18 silosów na paszę, zbiorniki na ścieki sanitarne i technologiczne, zbiornik przeciwpożarowy oraz niezbędne urządzenia budowlane i infrastrukturę techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 137/5 obrębu Potok w miejscowości Potok.