Lp.

 Data zgłoszenia

 Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

 Adres inwestycji

 Opis zamierzenia budowlanego

 Data wniesienia sprzeciwu

 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 Nr działki  Ulica  Miejscowość
1 13.02.2018r. Gmina Szydłów 55/2, 57,
57/1, 56/2
 Gacki
Budowa linii i przyłącza napowietrznego oświetlenia drogowego
Zgłoszenie wycofane przez inwestora –  21.02.2018
2 21.05.2018r. PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 25-340 Lublin 811, 812, 817, 904, 818/3,
818/4 820, 888, 821, 796, 886/3, 642, 891, 641/3
Słupiec
gm. Łubnice
Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia  0,4kV Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu - 15.06.2018r.
3 08.06.2018 Gmina Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 416, 119/1, 431 Bogoria Budowa kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie odcinka ulicy Ogrodowej w Bogorii Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu - 02.07.2018r.
4 08.06.2018 Gmina Szydłów,
ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
55/2, 57/1, 56/2 Gacki
gm. Szydłów
Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Gacki
Starostwo Powiatowe w Staszowie nie wniosło sprzeciwu - 02.07.2018r.
5 29.06.2018 Gmina Bogoria ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 185, 186/1, 187, 370, 206   Jurkowice Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy zespole Placówek Oświatowych Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Jurkowicach. Zgłoszenie wycofane przez Inwestora - 19.07.2018r.
6
7
8