Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z  2016 roku poz. 353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że została wydana decyzja znak: B.6740.28.2016.IIBB z dnia 20 maja 2016 roku - dla Kopalni Dolomitu S.A. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz - pozwolenie na przebudowę stacji paliw Kopalni Jurkowice na działce nr 269/3 w obrębie ewidencyjnym Jurkowice.