Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 14.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp. z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.10.2015.IIBB z dnia 07.04.2015r., zmienionej decyzją znak: B.6740.74.2015.IIBB z dnia 20.11.2015r. – zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T06 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym wraz z placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 185, 186, 187, 188, 189, 207, 208, 209, 118, 266, 480, 268, 478, 113, 114/2, 115/2, 273, 473, 275/1, 275/2, 117/1, 304/3, 156/2, 148/2, 146/4, 145/6, 145/4, 144/2, 143/2, 142/2, 141/2, 140/2, 139/2, 134/6, 134/4, 133/5, 132/2, 131/2, 130/2, 129/2, 81 w Przyborowicach realizowanej w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.