o czynnościach ustalenia przebiegu granic, przyjęcie granic nieruchomości - działka o nr 36/2 obręb Strużki gmina Osiek z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 253, 422/5 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 1198, 1199/2 obręb Kurozwęki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic  - działki o nr 394, 471 obręb Strzegomek gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 56 obręb Sufczyce gmina Oleśnica z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 856/2, 5651/1, 5651/2, 5651/3 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 856/2, 5651/1, 5651/2, 5651/3 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1351/21 obręb Rytwiany gmina Rytwiany z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych - działka o nr 111 obręb Kolonia Pęcławska gmina Bogoria z działkami sąsiednimi

o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia linii granicznych, przyjęcia linii granicznych - działek o nr 10 i 11 obręb Mostki gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działek o nr 856/2, 5651/1. 5651/2, 5651/3 obręb Staszów gmina Staszów z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 146 obręb Beszowa gmina Łubnice

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 105 obręb Winnica gmina Połaniec

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 1038 obręb Smerdyna gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 541/2 i 542/4 obręb Jasień gmina Staszów

o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic - działki o nr 216/2, 215/2, 392/2 (arkusz 1) obręb Gacki gmina Szydłów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4, art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2, ust. 4a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zwanej specustawą drogową, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec, oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 5228/1 o pow. 0,0007 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52.2/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 30.01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.2.2022ES o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona została pod drogę gminną i stała się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 4 , art. 49 , art. 10 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20 22 r. poz. 2000 ze zm.)
zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 12 ust. 4 pkt. 2,ust. 4 a ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( t.j . Dz. U. z 2023 r. poz. 162 ze zm.) w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną na terenie miasta Połaniec , oznaczoną numerem ewidencyjnym działki: 6639/1 o pow. 0,0495 ha, która na podstawie decyzji nr 5 52 .1/2023 Starosty Staszowskiego z dnia 12 .01.2023 roku znak: B II.6740.5.52.1.2022DW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydzielona został a pod drogę gminną i stał a się z mocy prawa własnością Gminy Połaniec .

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia / wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 532 obręb Zimnowoda gmina Bogoria

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wznowienia punktów granicznych - działka o nr 281/6 obręb Koniemłoty gmina Staszów

o czynnościach ustalenia przebiegu granic - działki o nr 153 (arkusz 1), 154 (arkusz 1), 155 (arkusz 1) obręb Brzeziny gmina Szydłów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 2532 obręb Połaniec gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022r.,poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 162),

Starosta Staszowski

zawiadamia, że w dniu 28 lutego 2023 roku zostało wydane postanowienie znak: B-II.6740.5.52.1.2022ES o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Staszowskiego Nr 5-52.1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku znak: B-II.6740.5.52.1.2022ES, zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec działającemu przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (odcinki dróg T-1, T-2 i T-3).

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek spółki Nexera Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Połańcu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 5274 i 5273/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na podwieszeniu projektowanego kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/6, 245, 246 obręb Staszów gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działka o nr 140 obręb Moszyny gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic  - działka o nr 833 obręb Ruszcza gmina Połaniec - z działkami sąsiednimi

sporządzony dla gruntu, stanowiącego część nieruchomości położonej  w Korytnicy gm. Szydłów, przeznaczonego do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wiśniowa, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 570/2, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 125 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

OGŁOSZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO
Wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.), informuję o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Osieku, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 51, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci kablowej średniego napięcia.

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 332 i 333 obręb Łaziska gmina Staszów - z działkami sąsiednimi

o czynnościach ustalenia przebiegu granic, wyznaczenia punktów granicznych - działki o nr 633/3 i 634/3 obręb Witowice gmina Bogoria - z działkami sąsiednimi

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1899 ze zm.)


Starosta Staszowski


zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Wiśniowa, gm. Staszów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 125 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2022r.,poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj.: Dz. U. z 2023r., poz. 162),

Starosta Staszowski

zawiadamia, że w dniu 14 lutego 2023 roku zostało wydane postanowienie znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Starosty Staszowskiego Nr 5-52.2/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku znak: B-II.6740.5.52.2.2022ES, zezwalającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec działającemu przez pełnomocnika P. Wojciecha Nanka na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Zrębińskiej w Połańcu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” (odcinki dróg Z-1, Z-2 i Z-3).