w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów
  2. wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów przydrożnych
  3. wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornik infiltracyjno-odparowującego
  4. wykonanie urządzeń wodnych tj. przepustów
  5. usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni jezdni projektowanymi wylotami

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego(tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) w związku z art.18 ust 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 016, poz. 703) zawiadamiam, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Bogoria

sporządzony dla części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Bogoria w obrębie Malkowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 209 o pow. 2,4900 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Kolonia Wysoki Małe, gmina Bogoria, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 373 o pow. 0,1100 ha.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Bogoria w obrębie Grzybów, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 479/1 o pow. 0,3000 ha i 479/2 o pow. 0,5600 ha, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie Oddział Rzeszów, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niedziałki, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 366/1, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Połaniec – Staszów, polegających na wycince zadrzewienia w pasie istniejących linii elektroenergetycznych

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 505, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Tursko Małe, gm. Połaniec oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 137/11 i 140/11, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Połaniec – Chmielów tor II i linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Połaniec - Rzeszów.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Mikołajów, gm. Osiek oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 577, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przepustów drogowych, naziemnego rurociągu technologicznego przedmagistralnego, drogi wewnętrznej technologicznej oraz instalacji odwadniającej w rejonie Zakładu Górniczego Kopalni Siarki „Osiek” w miejscowości Mikołajów na działkach nr ew. 555, 556, 557, 579/1, 578, 580 i 581 oraz w miejscowości Pliskowola na działkach nr ew. 146/16, 146/1, 146/8, 2208, 2207, 2206, 2205, 2204, 2203 i 2202 gmina Osiek.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Mucharzew, gm. Osiek oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 635, 867 i 868, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Połaniec – Chmielów tor I.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 446/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Rytwiany na działkach o nr ewidencyjnym 147/2, 147/1, 156/2, 156/3, 157, 158, 159/1, 160, 161, 446/1, 447/1, 449/1, 450, 401/3, 1034/3, 381 wraz z przyłączami do punktu gazowego na działkach o nr ewidencyjnym 161, 450, 401/3.

Na podstawie art. 124 i 124a, art. 6 pkt. 2, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku inwestora PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

orzekam

Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Kłoda, gm. Rytwiany, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 896 i 1305, poprzez udzielenie PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zezwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia – zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rytwiany o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: IŚ.6733.21.2020.DK z dnia 07.08.2020 r.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1163, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 293 i obrębie Wola Kiełczyńska, gm. Bogoria oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 438, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Orange Polska S.A., w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szydłów, gm. Szydłów oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 1959/18 i 1959/19, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie telekomunikacyjnej linii kablowej realizowanej rurociągiem kablowym 2x RHDPE 40/3,7.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Grabowa, gmina Łubnice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 322 o pow. 0,9300 ha, 294 o pow. 0,0400 ha, 203 o pow. 2,3500 ha i 2 o pow. 5,9200 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Wolica, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 535 o pow. 0,2500 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Bydłowa, gmina Oleśnica, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 244 o pow. 1,0500 ha i 245 o pow. 0,3300 ha.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach reprezentowanego przez Pana Kamila Piwowara, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Kielcach przy ul. Dobromyśl, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 87/38, obr. 0018, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci napowietrzno-kablowej oświetleniowej niskiego napięcia 0,4 kV w ulicy Dobromyśl w Kielcach i na terenie przyległym.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 202/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, w sprawie udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szczeka, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 831, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Połaniec – Chmielów tor I.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku,  poz. 735 ze zm.) w związku z art. 8d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) zawiadamiam, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach reprezentowanej przez Pana Marina Lizaka, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Oleśnica, gm. Oleśnica oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 204, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przeprowadzeniu przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 90 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1050/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1050/4, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6 i 7, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Bogdan Wiśniewski, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kłoda, gmina Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 832/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami z rur PE 225, 160, 63, 25 mm w miejscowości Kłoda, gm. Rytwiany.

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz stosownie do Zarządzenia Nr 61/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2021 r. podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla działki położonej w obrębie Łęg, gmina Połaniec, oznaczonej numerem działki 219/1 o pow. 0,1940 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetargowym

Starosta Staszowski działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

sporządzony dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Oleśnica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie reprezentowanej przez Andrzeja Drapałę, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Staszów, gm. Staszów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1950, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w mieście Staszów przy ul. Zachodniej na części działek o nr ewidencyjnym 5664/2, 1950, 1523 wraz z przyłączem do punktu gazowego na działce o nr ewidencyjnym 1523.