Na podstawie:

  • 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572);
  • 401 ust. 3 i ust. 4, art. 414 ust. 1 pkt 2), art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku P.H.U. Progres Hurtownia Wielobranżowa Helena Suska, z siedzibą na ul. Krakowskiej 44, 28-200 Staszów działająca za pośrednictwem pełnomocnika Pana Jana Suska z dnia 07.022024r. (13.02.2024r. data wpływu do Zarządu Zlewni w Sandomierzu) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wygaszenia decyzji Starosty Staszowskiego znak: OŚ.6341.3.2011.III.A. z dnia 29.04.2011r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody podziemnej z istniejącej studni kopanej położonej na działce nr ewid. 2533/7 w m. Staszów, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie.