Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria

 

orzekam

 1. ustalić wykaz uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria, położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

2. wykaz, o którym mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej decyzji,

3. odmówić wpisania do wykazu, o którym mowa w pkt. 1, następujących wnioskodawców: Jolanta Gałęza-Terelak, Witold Terelak, Ewa Gondek, Bożena Rożek i Teresa Zientkiewicz,

4. umorzyć postępowanie w części dotyczącej wniosku złożonego przez Małgorzatę Bartnik,

5. wykaz, o którym mowa w ust. 2 podlega z urzędu wpisowi do ewidencji gruntów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.4.2019.pdf)GN-II.6821.1.4.20192020-09-16 14:49