Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem: 

- w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/54/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 20 marca 2023 r.

Termin zakończenia konsultacji: 03 kwietnia 2023 r.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf2023-03-20 10:12
Download this file (Opinia w spr. konsultacji.pdf)Opinia w spr. konsultacji.pdf2023-03-20 10:12
Download this file (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf2023-03-20 10:12