Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)  oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie  Nr LVIII/52/10  z dnia 19.08.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad  projektem: 
- w sprawie zmiany  Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Termin rozpoczęcia konsultacji : 12 kwietnia 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 26 kwietnia 2016 r.

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Z projektem można zapoznać się w w/w komórce, a ponadto jest on zamieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Staszowie  www.staszowski.eu.
Konsultacje  mają formę wyrażenia pisemnej opinii co do projektów w/w aktów.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.  
Do wyrażenia pisemnych opinii  wykorzystywany może być formularz, którego wzór określa załącznik.

Załączniki:
•    projekt w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
•    formularz opinii

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20160412 Ogłoszenie i formularz Konsultacje.pdf)Ogłoszenie i formularz2016-04-12 13:34
Download this file (20160412 Projekt uchwały RP w spr wskaźników procentowych na 2016 r.pdf)Projekt uchwały2016-04-12 13:35