Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Staszowie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Starostwo Powiatowe w Staszowie może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
•    żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
•    Starostwo Powiatowe w Staszowie nie dysponuje żądaną informacją;
•    istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Starostwa Powiatowego w Staszowie  w jeden z niżej wymienionych sposobów:
•    przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7 28-200 Staszów;
•    złożyć osobiście w Sekretariacie Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7  28-200 Staszów (I piętro pok. Nr 18 lub 15);
•    przesłać  faxem na numer: +48  15 866 50 74;
•    przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
•    w formie ustnego zgłoszenia zapytania;
•    w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
Sugerowany wzór wniosku do ew. wykorzystania zamieszczono poniżej.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Starosty Staszowskiego, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Załączniki: Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 Starosty Staszowskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Staszowie