Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu w Staszowie za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami