z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 27 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego w zakresie: „Przebudowy remontu oraz docieplenia budynku biurowo-administracyjnego dla zadania„ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 listopada w Staszowie” realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie zamiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2021-2023r.

z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok.

z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót budowlanych podobnych do zamówienia podstawowego w zakresie: „Przebudowy remontu oraz docieplenia budynku biurowo-administracyjnego dla zadania„ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 listopada w Staszowie” realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Staszowie,  woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 2920/10 o pow. 0,143 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/000441231/3 oraz powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargu.

z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej na terenie miasta Połańca, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 6073 o pow. 0,1012 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/00044590/8 oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

z dnia 31 października 2022 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Staszowie oznaczonej numerem działki: 1837/2 pow. 0,0032 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

z dnia 31 października 2022 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Szydłów w obrębie Osówka oznaczonej numerem działki: 1.12/5 pow. 0,0210 ha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

z dnia 28 października 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 24 października 2022 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

z dnia 24 października 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 11 października 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 11 października 2022 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów  przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2023 roku

z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 16 września 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru dokumentacji projektowej dla projektu pn.: „Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem GOŁOBORZE-22

z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązku państwa - gospodarza, związanego z pobytem sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie powiatu staszowskiego

z dnia 16 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na opracowaniu projektu technicznego przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami mającymi na celu odprowadzenie wód opadowych z dachu oraz nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt objęty zadaniem pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

 

z dnia 10 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 3 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie