z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu projektu przebudowy przyłącza wodociągowego oraz projektu technicznego węzła ciepłowniczego budynku realizowanego w zadaniu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

 

z dnia 13 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na realizacji robót w ramach projektu: „Zwiększenie dostępności obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie dla osób niepełnosprawnych, poprzez dobudowę dźwigu osobowego”.

z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów – członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie ustalenia rocznego czynszu dzierżawnego za korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Koniemłotach

z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. gospodarowania zasobem Skarbu Państwa i Powiatu oraz regulacji stanów prawnych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Staszowie przepisów określających podejmowanie działań informacyjnych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 8 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie powołania Komisji do spraw wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Kurs uprawnień SEP do 1 kV” dla 130 uczniów Zespołu Szkół w Staszowie i Zespołu Szkół w Połańcu uczestniczących w projekcie pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”

z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2021 rok

z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 8 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2022 rok

z 24 lutego 2022 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Powiecie Staszowskim w 2022 roku

z dnia 3 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Staszowskiego w 2022 roku

z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w Połańcu

z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Rytwiany w obrębie Rytwiany

z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2022 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie