Informacje ogólne nt. raportu   Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
W 2020 roku na mocy przepisów szczególnych termin ten wydłużono o 2 miesiące.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 

Informacja dot. debaty nad raportem

i możliwości udziału w niej mieszkańców

 Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia  przez przewodniczącego rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 Miejsce i data sesji rady powiatu na której odbędzie się debata  

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7, (parter budynku)
w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 900

 Treść raportu  Raport o stanie powiatu staszowskiego za 2019 rok Pobierz plik
  Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu mieszkańca powiatu w debacie nad "Raportem o stanie powiatu staszowskiego za rok 2019" Pobierz plik