Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca – Anna Niziałek
2. Wiceprzewodniczący – Szczepan Witek
3. Sekretarz – Tomasz Mysłek
4. Członek Komisji – Stanisława Błażejewska
5. Członek Komisji – Grzegorz Rajca

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący – Paweł Basiński
2. Wiceprzewodniczący – Zbigniew Wiącek
3. Sekretarz -Anna Kosowicz
4. Członek Komisji – Jerzy Chudy
5. Członek Komisji – Leszek Guzal
6. Członek Komisji – Dariusz Kubalski
7. Członek Komisji – Stanisław Lolo
8. Członek Komisji – Grażyna Medyńska
9. Członek Komisji – Krystyna Semrau
10. Członek Komisji – Adam Siekierski
11. Członek Komisji – Szczepan Witek
12. Członek Komisji – Romuald Zgrzywa

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący – Zbigniew Wiącek
2. Wiceprzewodnicząca – Anna Kosowicz
3. Sekretarz – Paweł Basiński
4. Członek Komisji – Stanisława Błażejewska
5. Członek Komisji – Jerzy Chudy
6. Członek Komisji – Monika Kosałka
7. Członek Komisji – Grzegorz Rajca
8. Członek Komisji – Adam Siekierski
9. Członek Komisji – Szczepan Witek
10. Członek Komisji – Jolanta Wójtowicz
11. Członek Komisji – Romuald Zgrzywa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca – Monika Kosałka
2. Wiceprzewodnicząca – Jolanta Wójtowicz
3. Sekretarz – Stanisława Błażejewska
4. Członek Komisji – Leszek Guzal
5. Członek Komisji – Tomasz Mysłek
6. Członek Komisji – Krystyna Semrau
7. Członek Komisji – Zbigniew Wiącek

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca – Anna Kosowicz
2. Wiceprzewodnicząca – Anna Niziałek
3. Sekretarz –  Krystyna Semrau
4. Członek Komisji – Paweł Basiński
5. Członek Komisji – Leszek Guzal
6. Członek Komisji – Monika Kosałka
7. Członek Komisji – Dariusz Kubalski
8. Członek Komisji – Stanisław Lolo
9. Członek Komisji – Grażyna Medyńska
10. Członek Komisji – Grzegorz Rajca
11. Członek Komisji – Romuald Zgrzywa
12. Członek Komisji – Mariusz Zyngier

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący – Tomasz Mysłek
2. Wiceprzewodnicząca – Anna Niziałek
3. Sekretarz – Mariusz Zyngier

Zarząd Powiatu w Staszowie

Zarząd Powiatu w Staszowie

Przewodniczący :
Starosta Romuald Zgrzywa

Wicestarosta Leszek Guzal

Członkowie:

Monika Kosałka
Krystyna Semrau
Zbigniew Wiącek

W skład Rady Powiatu w Staszowie wchodzi 19 radnych.


Członkowie Rady Powiatu kadencja 2024-2029

Przewodniczący Rady: Jolanta Wójtowicz

Wiceprzewodniczący:  Paweł Basiński

Wiceprzewodniczący:  Anna Kosowicz

Stanisława Błażejewska

Jerzy Chudy

Leszek Guzal

Monika Kosałka

Dariusz Kubalski

Stanisław Lolo

Grażyna Medyńska

Tomasz Mysłek

Anna Niziałek

Grzegorz Rajca

Krystyna Semrau

Adam Siekierski

Zbigniew Wiącek

Szczepan Witek

Romuald Zgrzywa

Mariusz Zyngier

 

Wicestarosta Staszowski:   Leszek Guzal

tel. (0 prefix 15) 864 27 65

 Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00

1. Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:

    1)  wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Starostę,

    2)  nadzór i koordynacja pracy podległych mu wydziałów,

    3)  wydawanie w imieniu Starosty i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych, 

    4)  reprezentowanie Starostwa,  w imieniu Starosty  i z jego upoważnieniem udział w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie  negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,

     5)  współpraca z Radą, jej komisjami oraz  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,

 2. Wicestarosta w zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych.

3. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji,  jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.

Starosta Staszowski :  Romuald Zgrzywa

  tel. (0 prefix 15) 864 27 65

Starosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00

1. Do zadań Starosty jako przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:

1)zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu oraz nadzór nad przygotowywaniem materiałów na  posiedzenia,

2) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady Rady,

3) ogłaszanie budżetu Powiatu i sprawozdania z jego wykonania,

4) nadzorowanie przygotowywania sprawozdań z działalności Zarządu  i wykonania uchwał Rady,

5) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i  życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,   

6) kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu i  reprezentowanie Powiatu na zewnątrz.

2. Do zadań Starosty należą wszelkie czynności związane z wykonywaniem funkcji kierownika Starostwa  oraz sprawowaniem zwierzchnictwa służbowego wobec pracowników Starostwa i kierowników  powiatowych jednostek organizacyjnych jak też i zwierzchnictwem wobec powiatowych służb, inspekcji i straży , a w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i organizowanie pracy urzędu,

2) wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Starostwa,

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,

4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

5) informowanie mieszkańców Powiatu o założeniach projektu budżetu Powiatu, kierunkach  polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywania środków  budżetowych,

6) publikacja budżetu Powiatu i sprawozdań z jego wykonania,

7)przedkładanie Radzie projektów uchwał,

8) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał podejmowanych przez Radę,

9) dokonywanie podziału zadań, kompetencji, odpowiedzialności a także rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Wicestarostą, Sekretarzem, Skarbnikiem,

10) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych  przez urząd i jednostki podległe.

11) pełnienie funkcji Szefa OC powiatu,

12) ustanawianie regulaminu pracy Starostwa,

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Starosty  w przepisach szczegółowych ,

14) nadzór nad ochroną informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przekazywanych w Starostwie.

15) współpraca z Radą, jej komisjami  w zakresie swego działania.

3. Starosta może upoważnić Wicestarostę, Sekretarza, Skarbnika, Naczelników wydziałów oraz innych pracowników Starostwa do realizacji niektórych swoich zadań i kompetencji.

.