Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Uchwała Nr 144/07

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok

Uchwała Nr 143/07

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 5924/24 o powierzchni 0,0926 ha do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2010 roku

Uchwała Nr 142/07

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej stanowiącej własność Powiatu Staszowskiego położonej w Sichowie Dużym gm.Rytwiany, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1151/2 o powierzchni 31,0907 ha

Uchwała Nr 141/07

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań i uzgodnień dotyczących nabycia gruntów na rzecz Powiatu Staszowskiego

Uchwała Nr 140/07

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na kontynuowanie najmu lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w Staszowie

Uchwała Nr 139/07

z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie utworzenia w szkołach powiatu staszowskiego punktów konsultacyjnych poradni psychologiczno-pedagogicznych w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pod nazwą "Zero tolerancji dla przemocy w szkole" w części VII.2.3 Wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno pedagogicznej

Uchwała Nr 138/07

z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty na realizację zadania powiatu staszowskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr 137/07

z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle somatycznie chorych i przewlekle psychicznie chorych"

Uchwała Nr 136/07

z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2007 rok

Uchwała Nr 135/07

z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 124/07 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 9 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego do planu wydatków inwestycyjnych rocznych