Ogłoszenie

  • Drukuj

Starosta Staszowski ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.


Konsultacje odbędą się w okresie od 18.08.2017 r. do 01.09.2017 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który – podobnie jak projekt Programu – będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa www.staszowski.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.staszowski.eu w zakładce „Współpraca
z organizacjami pozarządowymi”, w zakładce „Zarządzenia” oraz bezpośrednio w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą Starostwa Powiatowego w Staszowie.
Wypełniony formularz można przekazać:
1)    drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. J. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą,
2)    Osobiście do kancelarii urzędu lub do Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą,
3)    Drogą elektroniczną na adres: mysliwieca@staszowski.eu

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 01.09.2017 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
PlikOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (20170817 Formularz.doc)Formularz17.08.2017 12: 51
Pobierz plik (Program współpracy.doc)Roczny program współpracy17.08.2017 12: 51